Tugtar cuireadh do mhic léinn cur isteach ar Chlár Scoláireachta Sparánachta Fhoras na Mara

Tugtar cuireadh do mhic léinn cur isteach ar Chlár Scoláireachta Sparánachta Fhoras na Mara Leanann Foras na Mara ag infheistiú sa chéad ghlúin eile de ghairmithe aigéin, trí Chlár Scoláireachta Sparánachta Samhraidh 2024, a chuireann taithí oibre ar fáil do mhic léinn tríú leibhéal thar roinnt réimsí mara.

Tá ár gClár Scoláireachta Sparánachta ar siúl le breis agus 30 bliain, ag soláthar forbairt agus tacaíocht ghairme riachtanach, agus ag spreagadh an chéad ghlúin eile eolaithe agus saineolaithe mara. Tugann an clár scoláireachta sparánachta na scileanna do mhic léinn le bheith ina gceannairí aigéin agus ina Seaimpíní mara don todhchaí, agus is príomhthionscnamh é de Phlean Straitéiseach Fhoras na Mara 2023-2027: Eolas Aigéin a thugann eolas agus a Spreagann.

Tá Foras na Mara tiomanta do thacú le cultúr ardfheidhmíochta arna thiomáint ag ár ndaoine, a bhfuil a gcuid scileanna, taithí agus paisean don mhuir lárnach don obair a dhéanaimid ar son an rialtais agus páirtithe leasmhara eile. Mar sin cuireann an clár deis uathúil ar fáil d’fhochéimithe bualadh le mic léinn eile ó choláistí tríú leibhéal eile chomh maith le bheith ag obair le saineolaithe ina réimse féin ag cuidiú leo líonra a chruthú san earnáil mhuirí amach anseo.  

Tá an Clár Scoláireachta Sparánachta dírithe ar fhochéimithe Ollscoileanna, Institiúidí Teicneolaíochta agus Institiúidí Ardoideachais, Náisiúnta agus Idirnáisiúnta. Chun páirt a ghlacadh sa chlár, caithfidh mic léinn fochéime dhá bhliain staidéir a bheith críochnaithe acu i ndisciplín ábhartha faoi thús mhí an Mheithimh 2024.

Dúirt Patricia Orme, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha Fhoras na Mara, “Tá Clár Scoláireachtaí Sparánachta Fhoras na Mara i bhfeidhm le breis agus 30 bliain. Leanann sé ar aghaidh ag cur deiseanna ar fáil do mhic léinn fochéime a gcuid scileanna a fhorbairt agus a n-eolas ar earnáil na mara a neartú. Cuirtear ar chumas na mac léinn rannpháirteacha cinntí eolasacha a dhéanamh go luath ina gcuid staidéir ar na gairmeacha mara agus muirí ar mhaith leo a leanúint.”

Oibreoidh na hiarrthóirí rathúla le foireann lánaimseartha Fhoras na Mara i réimsí spreagúla mar mhonatóireacht ar Iascach Mara agus Fionnuisce, Dobharshaothrú, monatóireacht bheantach, meáin agus cumarsáid sábháilteachta Sliogéisc, rannpháirtíochtaí pobail SmartBay agus Smart Bay AI, Acmhainní Daonna, foghlaim meaisín Aigéaneolaíochta, Cianbhraiteacht, bonneagar mara agus cumarsáid mhara. Tá na sparánachtaí bunaithe ag ár n-áiseanna in Órán Mór, Co. na Gaillimhe agus BaileUí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo.

Chun iarratas a dhéanamh ar Chlár Sparánachta 2024:

•    Féach le do thoil ar na teidil sparánachtaí atá ANSEO   
•    Roghnaigh an dá phost sparánachta is mó spéise duit agus in ord tosaíochta
•    Comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne agus cuir isteach de réir na dtreoracha  
•    Is é an Spriocdháta d’Iarratais ná Dé hAoine 23ú  Feabhra 2024

Foirm iarratais ar líne: https://forms.office.com/r/ZDJbrkS4kY?origin=lprLink

Bursary online application form

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
bursarapplications@marine.ie

Nótaí don eagarthóir:
Foras na Mara

Soláthraíonn Foras na Mara raon de sheirbhísí eolaíocha, comhairleacha agus forbartha geilleagracha don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a thugann eolas do cheapadh beartais, do rialáil, agus do bhainistíocht inbhuanaithe agus d’fhás acmhainní muirí na hÉireann. Tugann an Institiúid faoi taighde agus forbairt mhara agus déanann sé iad a chomhordú agus a chur chun cinn, rud atá riachtanach chun geilleagar aigéin inbhuanaithe a bhaint amach, chun éiceachórais a chosaint, agus chun comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh. www.marine.ie