Cuireann Mic léinn a gcuid Oibre i láthair i gClár Sparánachta Samhraidh Fhoras na Mara

Comhghairdeas lenár sparánaí ó 2023 a thaispeáin a gcuid oibre trí phóstaeir agus trí léirithe splanc le déanaí. Ar an Aoine 28ú Iúil 2023, reáchtáil Foras na Mara a Lá Léirithe Póstaer bliantúil, a thug deis do mhic léinn a gcuid oibre agus taighde a rinneadh le linn a gcuid le linn a gcuid socrúcháin intéirneachta Sparánachta Samhraidh. I mbliana, rinne 20 mac léinn póstaeir agus, den chéad uair, thug siad léirithe splanc freisin dá maoirseoirí, sparánachtaí eile, agus d’fhoireann Fhoras na Mara. Tugann an clár sparánachta, atá ar siúl ó na 1960idí, deis annamh do mhic léinn páirt a ghlacadh i saol na heolaíochta muirí agus réimsí gaolmhara agus cur go gairmiúil leis an saol sin sula gcuirtear oideachas tríú leibhéal i gcrích.

Oibreoidh sparánaithe na bliana seo i réimsí lena n-áirítear feirmeoireacht éisc, taighde daonáirimh ar ghaiste éisc, monatóireacht éiceolaíoch, comhthiomsú agus eagrú sonraí, taighde muirí, léirshamhlú sonraí faisnéiseacha, eastóscadh agus anailís DNA, atógáil sonraí iascaigh stairiúla, taighde agus for-rochtain aeráide, airgeadas, cumarsáid, nascadh ealaíne agus eolaíochta.

Aithníodh iarrachtaí ochtar mac léinn a bheith eisceachtúil. Ba iad na mic léinn seo agus a réimsí tionscadail:

  • Rosemary Lane – Monatóireacht Plá Cráifisc
  • Craig Ferguson – Mapáil Ghrinneall na Farraige INFOMAR
  • Saoirse Cusack – Airgeadas
  • Michael Oifigeach – Bonneagar Taighde Mara
  • Colleen Kyan – Meáin Shóisialta agus Cumarsáid
  • Brice Dourieu – Taighde Sliogéisc
  • Laura Foster – Múnlú Tonnta Infrea-domhantarraingt agus Cumarsáid i Seirbhísí Aeráide
  • Dan O Connell – Ealaín agus Eolaíocht a nascadh

“Is iontach an rud an tallann agus an nuálaíocht a léiríonn ár sparánachtaí gach bliain a fheiceáil” a deir Patricia Orme, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha, ar ábhar Lá Léiriú Póstaer an Sparánacht Samhraidh. “Tugann ócáid ar nós an lae inniu deis dúinn aitheantas a thabhairt don obair chrua ar fad atá á déanamh ag na mic léinn le roinnt seachtainí anuas. Bhí na póstaeir ar ardchaighdeán, chuir a gcuid oibre luach suntasach lena bhfoirne, agus beidh tionchair bhuan laistigh d'Fhoras na Mara mar thoradh air. Ba cheart dóibh go léir a bheith an-bhródúil as a gcuid iarrachtaí mar bhí cáilíocht na hoibre agus an t-aschur i mbliana ar fheabhas.”

CRÍOCH

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le:

Sheila Byrnes, Foras na Mara r. sheila.byrnes@marine.ie g. +353 (0)87 815 5271

Sinéad Coyne, Foras na Mara r. sinead.coyne@marine.ie g. +353 (0)87 947 7090

Nótaí don eagarthóir:

Foras na Mara

Soláthraíonn Foras na Mara raon de sheirbhísí eolaíocha, comhairleacha agus forbartha geilleagracha don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a thugann eolas do cheapadh beartais, do rialáil agus do bhainistiú inbhuanaithe agus d’fhás acmhainní muirí na hÉireann. Déanann an Institiúid taighde agus forbairt mhuirí a ghabháil de láimh, a chomhordú agus a chur chun cinn, rud atá riachtanach chun geilleagar inbhuanaithe aigéin a bhaint amach, éiceachórais a chosaint agus comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh. www.marine.ie