Foras na Mara

Ag iarraidh ar mhuintir na hÉireann cur le todchaí níos fearr, níos goirme

EU Mission Citizen Survey opens in Ireland18 Lúnasa 2020 -

Chun deis labhartha a bheith agat maidir leis an gcaidreamh a bheidh ag an Eoraip leis an bhfarraige amach anseo - cliceáil anseo. Tá an suirbhé ar an bhfarraige agus ar uiscí, oscailte do gach saoránach ar oileán na hÉireann.

Tá Foras na Mara agus an gCoimisiún Eorpach ag tabhairt cuireadh do mhuintir na hÉireann cur le todhchaí níos fearr, níos goirme dár bhfarraigí, dár muir, dár uiscí cósta agus intíre, trí shuirbhé ar líne a chomhlánú. Is féidir le saoránaigh Éireannacha na rudaí a roinnt linn, a mheasann siad go bhfuil siad thar a bheith tábhachtach do shláinte ár n-uiscí farraige agus intíre, agus conas is féidir linn úsáid inmharthana agus tairbhe a bhaint as ár n-acmhainní uisceacha agus muirí.

Tacaíonn an suirbhé ar líne le Misean an Aontais Eorpaigh le haghaidh Aigéin, Farraigí agus Uiscí Cósta agus Intíre Sláintiúla. Tá sé mar aidhm ag an Misean ár bhfarraigí agus ár n-uiscí a thuiscint, a athshlánú agus a chosaint roimh 2030, tríd an brú daonna atá ann ar thimpeallachtaí mara agus fionnuisce a laghdú, trí éiceachórais dhíghrádaithe a athnuachan agus trid na hearraí agus na seirbhísí bunriachtanacha a thagann uathu a chur chun tairbhe. Ag tarraingt  ar chuth na criosóga mara, tá cúig sprioc idirspleách ag an Misean – tuiscint, athbheochan, díthruailliú, dícharbónú agus rialachas.

Clúdaíonn na haigéin, na farraigí agus na huiscí cósta agus intíre atá thart orainn timpeall 75 faoin gcéad de dhromchla na Cruinne. Cuireann siad an t-uisce go léir a ólaimid ar fáil dúinn, leath den ocsaigin a análaímid agus thart ar séú den phróitéin ainmhí a ithimid. Is mór an tionchar atá ag ár n-aigéan ar an aimsir agus ar an aeráid, agus ó thosaigh an tionscal trom, tá os cionn 25% d’astaíochtaí daonna dé-ocsaíd charbóin stóráilte ann. Tacaíonn ár n-aigéan freisin le héagsúlacht beatha agus eiceachórais ollmhór, agus tá formhór mór speiceas beo na Cruinne lonnaithe laistigh dár n-áigéan. Ina theannta sin, tácaíonn ár n-aigéan agus ár n-uiscí intíre leis an turasóireacht, an trádáil agus an iompar, agus tá siad chun tairbhe ár sláinte agus ár bhfolláine.

Is é an Dr Peter Heffernan, arb é ambasadóir mara le fada anois, ionadaí na hÉireann ar Bhord an Mhisin le haghaidh Aigéin, Farraigí, agus Uiscí Cósta agus Intíre Sláintiúla. Ag labhairt dó faoin gcuireadh seo do mhuintir na hÉireann, dúirt an Dr Heffernan, “Sláinte ár n-aigéin a chosaint agus a athshlánú, sin ceann de na hiarrachtaí cinniúnacha dár linne, agus tá ról ríthábhachtach ag saonránaigh maidir leis an misean seo a bhaint amach. Iarraim ar mhuintir na hÉireann cuidiú linn ár misean a dhearadh agus cruth a chur air chun ár n-áigéan, ár bhfarraigí, ár lochanna agus ár n-uiscí a leigheas. Tá scóip an mhisin thar a bheith uaillmhianach ach tá sé ríthábhachtach do shláinte ár bplainéid agus d’fholláine na glúine atá anois ann agus iad siúd atá le teacht.”

Dúirt an Dr Paul Connolly, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara, “Mar náisiún oileánda, tá caidreamh faoi leith ag Éirinn leis an bhfarraige agus leis na huiscí cósta agus intíre. Is é an t-acmhainn nádúrtha is mó atá againn, agus cuireann sé bia ar fáil dúinn, tá tionchar aige ar ár n-aimsir agus ar ár n-áeráid, tacaíonn sé le heiceachórais mhuirí, cothaíonn sé ár bpobail chósta agus cuireann sé leis an ngeilleagar. Tá deis ag muintir na hÉireann a chur in iúl cé chomh tábhachtach is atá an fharraige ina saol laethúil agus tosaíochtaí a leagan síos maidir le haigéan sláintiúil a bhaint amach.”

Tá an Misean maidir lenár n-aigéan agus ár n-uiscí a thuiscint, a athbheochan agus a chosaint roimh 2030 uaillmhianach, ach tá sé thar a bheith tábhachtach do shláinte an phlainéid agus d’fholláine na nglúnta atá le teacht. Tá ról ríthábhachtach ag saonránaigh maidir leis an misean seo a bhaint amach. Cabhróidh siad le spriocanna agus cuspóirí a leagan síos agus déanfaidh siad cinnte de go mbeidh tionchar follasach ar shaol daoine. I gcomhar le Foras na Mara, is mian leis an gCoimisiún Eorpach dul i gcomhairle le saoránaigh Éireannacha chun a fháil amach cad é a mheasann siad arb iad na pointí is tábhachtaí maidir le sláinte na bhfarraigí agus na huiscí intíre, agus conas is féidir linn úsáid agus tairbhe inmharthana a bhaint as acmhainní mara agus uisceacha. Is féidir le haon duine bheith páirteach, ar mhaith leo cur le todhchaí níos fearr, níos goirme. Tá cleachtadh caidrimh tiomnaithe do shaoránaigh Éireannacha ar bun in Éirinn i Lúnasa 2020 agus tá suirbhé saoránaigh ar líne san áireamh leis sin. Chun an suirbhé a chomhlánú, féach https://getinvolvedinmissions.eu/conferences/oceans/f/164/

 

DEIREADH

 

For further information, please contact:

Sheila Byrnes e. sheila [dot] byrnes [at] marine [dot] ie m. +353 (0)87 225 0871