Eolas Fúinn

Eolas Fúinn: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Jonathan White

Bunaíodh Foras na Mara faoin Acht um Fhoras na Mara, 1991 “chun taighde agus forbairt mhara a ghabháil de láimh, a chomhordú, a chur chun cinn agus chun cuidiú a thabhairt ina leith agus na seirbhísí sin a bhaineann le taighde agus forbairt mhara a chur ar fáil ar bhealach, i dtuairim an Fhorais, a gcuirfidh forbairt gheilleagrach chun cinn agus a gcruthóidh fostaíocht agus a gcosnóidh an mhuirthimpeallacht.” (aistriúchán neamhoifigiúil)


Eolas Fúinn. Grianghrafadóir Mike Hogan
Eolas Fúinn
Is muidne an ghníomhaireacht Stáit atá freagrach as taighde mara, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht in Éirinn. Cuirimid comhairle eolaíoch agus theicniúil ar an Rialtas chun bonn eolais a chur faoi bheartais agus chun tacú le forbairt inbhuanaithe acmhainn mhara na hÉireann.

 


Struchtúr na hEagraíochta. Grianghrafadóir Lisa Doran
Struchtúr na hEagraíochta
D’fhonn go mbeimid in ann ár bhfís a bhaint amach, tá cúig réimse seirbhíse againn lena n-áirítear Seirbhísí Aigéaneolaíochta agus Faisnéise, Seirbhísí Muirthimpeallachta agus Sábháilteacht Bhia, Seirbhísí Comhairleacha um Éiceachórais Iascaigh, Oifig Forbartha Muirí na hÉireann agus Seirbhísí Corparáideacha.

 


Senior Leadership Team
Foireann Ceannaireachta Sinsearach
Tá seisear Ceannaire Sinsearacha ag Institiúid na Mara a thuairiscíonn don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin.

 


Comhaltaí Boird. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Comhaltaí Boird
Tá Foras na Mara á rialú ag bord neamhfheidhmiúcháin faoi chathaoirleacht an Dr John Killeen.

 


Straitéis Chorparáideach. Grianghrafadóir Andrew Downes
Straitéis Chorparáideach
Leagann straitéis chorparáideach cúig bliana Fhoras na Mara (2023-2027) Eolas Aigéin a Eolas agus a Spreagann amach ocht dtosaíocht straitéiseacha atá dírithe ar eolas, comhairle agus seirbhísí an Fhorais a athrú chun leasa daoine, beartais agus an phláinéid. Leagtar amach sa Straitéis treochlár chun cur ar chumas na hÉireann spriocanna beartais náisiúnta agus AE a bhaint amach maidir le táirgeadh bia mara inbhuanaithe, eolaíocht agus bainistíocht aigéin, comhshaol agus bithéagsúlacht, iompar muirí, fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta agus gníomhaíocht aeráide.

 


Beartais na hEagraíochta. Grianghrafadóir Cushla Droomgool Regan
Beartais na hEagraíochta
Tá Foras na Mara tiomanta go hiomlán do bheartas um chomhionannas deiseanna agus um chaitheamh go cothrom leis an bhfoireann uile trína chuid cleachtais fostaíochta.

 


Cláraigh le haghaidh Fógraí Ríomhphoist. Grianghrafadóir Andrew Downes
Cláraigh le haghaidh Fógraí Ríomhphoist
Cláraigh chun fógraí ríomhphoist a fháil nuair a fhoilsímid preaseisiúint nó mír nuachta nua.

 


Creidiúnú agus Gradaim. Grianghrafadóir Cushla Droomgool Regan
Creidiúnú agus Gradaim
Léigh faoinár gcreidiúnú agus faoinár ngradaim anseo.

 


Freagracht Shóisialta Chorparáideach. Grianghrafadóir Cushal Droomgool Regan
Freagracht Shóisialta Chorparáideach
Léirítear ár dtiomantas do Fhreagracht Shóisialta Chorparáideach sna beartais agus nósanna imeachta atá i bhfeidhm ar fud na heagraíochta.

 


Tairiscintí. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Tairiscintí
Cloímid leis na Prionsabail maidir le Ceannach san Earnáil Phoiblí arna leagan síos ag Fiontraíocht Éireann. Foilsímid ár gcuid tairiscintí ar fad ar www.etenders.gov.ie.

 


Ag Obair Linn
Ag Obair Linn
Is mór againn ár ‘daoine mar an tsócmhainn is mó atá againn’ agus glacaimid le cur chuige dea-chleachtais inár modhanna earcaíochta chun a chinntiú go ndéileáiltear le gach earcaíocht ar bhealach cothrom agus éifeachtach. Léirítear é seo inár gCreidiúnú Sármhaitheas Trí Dhaoine (Caighdeán AD NSAI). Mar a chéile, aithnímid go bhfuil infheistíocht i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil agus i bhforbairt ár bhfoirne lárnach do rathúlacht na heagraíochta. Cinnteoimid freisin go leagtar béim ar acmhainneacht a uasmhéadú agus cothromaíocht oibre-saoil agus folláine fostaithe a chinntiú.