Buaileann Diúc agus Bandiúc Cambridge le Foras na Mara i rith a gcéad chuairt oifigiúil ar Éirinn

Buaileann Diúc agus Bandiúc Cambridge le Foras na Mara i rith a gcéad chuairt oifigiúil ar Éirinn.  Image Cr Julien Behal PhotographyBhí ról ríthábhachtach an aigéin, an t-athrú aeráide, agus na gníomhartha is gá chun é a chosaint do ghlúnta sa todhchaí i gceist i gcomhráití idir Diúc agus Bandiúc Cambridge agus Foras na Mara i rith chéad chuairt oifigiúil na lánúine ríoga ar Éirinn.

Bhuail an Dr Paul Connolly, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoras na Mara, gníomhaireacht stáit na hÉireann do thaighde muirí, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht, agus Ambasadóir Óige Aigéan Uile-Oileáin, Eimear Manning leis an Diúc agus an Bandiúc i mBinn Éadair, Tuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath, inniu (Dé Céadaoin, 4 Márta).

Chuaigh siad ar shiúlóid chósta Cheann Bhinn Éadair, áit ar labhair an Dr Connolly leis an lánúin ríoga faoi ábhair éagsúla atá lárnach d'obair Fhoras na Mara lena n-áirítear an tábhacht atá leis na haigéin do phobail chósta agus d'oiriúnú na haeráide. Tá Foras na Mara, trí an Tionscadal BlueFish ag obair le pobail chósta in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag maidir leis an tábhacht atá leis an aigéan dá slí mhaireachtála agus an tionchar a bhíonn ag aeráid atá ag dul faoi athrú.Dr Paul Connolly, CEO of the Marine Institute and All-Ireland Ocean Youth Ambassador, Eimear Manning, met with The Duke and Duchess at Howth, North County Dublin. Image Cr Julien Behal Photography

I measc na n-ábhar eile a phléigh siad bhí ról na hÉireann ag iniúchadh agus ag mapáil ghrinneall na farraige, comhar idirnáisiúnta ar thaighde maidir leis an aigéan, agus ról Fhoras na Mara ó thaobh Éire agus a cuid daoine a chumhachtú chun saibhreas ár n-aigéin a chosaint agus a chothú.

Tá Eimear Manning ar dhuine de 23 Ambasadóir Óige an Aigéin Atlantaigh a fhaigheann tacaíocht ó Ordghrúpa Taighde an Aigéin Atlantaigh (AORA). Is speisialtóir in oideachas comhshaoil í freisin a chuireann cláir ar fáil do charthanais éagsúla atá dírithe ar an gcomhshaol agus ar an óige agus d'Eagraíochtaí Neamhrialtasacha.

Labhair sí le Diúc agus Bandiúc Cambridge faoi na bealaí ina bhféadfar oibriú le pobail, le scoileanna agus le gnóthaí chun tionscnaimh agus cláir athrú iompraíochta a thabhairt isteach ar mhaithe leis an timpeallacht mhuirí. Ag obair le hAmbasadóirí Óige an Aigéin Atlantaigh ar fud na cruinne, féachann sí le forbairt inbhuanaithe agus maoirseacht an Aigéin Atlantaigh a chur chun cinn.

Tagann obair Fhoras na Mara leis Foras Ríoga Diúc agus Bandiúc Cambridge agus an aidhm atá aige daoine a aontú chun dul i ngleic le roinnt de na dúshláin is mó i saol an lae inniu.

I mí Eanáir 2020, sheol an Prionsa William an Duais Earthshot, tacar uaillmhianach dúshlán chun deich mbliana gníomhaíochta a spreagadh chun an pláinéad a dheisiú. Féachfar sna dúshláin sin freagraí a fháil ar na saincheisteanna is mó atá os comhair an phláinéid i láthair na huaire, lena n-áirítear aeráid agus fuinneamh, an dúlra agus bithéagsúlacht, aigéin, truailliú aeir agus uisce úr.

Is 'bliain iontach' é 2020 don chomhshaol le cruinnithe mullaigh an-tábhachtach ar bun lena n-áirítear an Chomhdháil ar Athrú Aeráide COP26 sa Ríocht Aontaithe agus an Coinbhinsiún ar an mBithéagsúlacht sa tSín agus Comhdháil Aigéin na Náisiún Aontaithe. I mbliana, beidh an Lá Eorpach Muirí ar siúl i gCathair Chorcaí, Éire, le himeacht dhá lá (14-15 Bealtaine) agus buailfidh pobal muirí na hEorpa le chéile lena linn chun comhghníomh ar ghnóthaí muirí agus fás gorm inbhuanaithe a phlé agus a threisiú.

Dúirt an Dr Paul Connolly, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoras na Mara, "Bhí ríméad orm bualadh leis an lánúin ríoga, Diúc agus Bandiúc Cambridge, chun labhairt faoi sainleasanna comhroinnte chun ár n-aigéin a chosaint agus dul in oiriúint d'aeráid atá ag athrú."

"Tá ár n-aigéin bunúsach do bheatha ar domhan. Aontaíonn siad muid – ach fós tá dúshláin thar cuimse romhainn. Dírímid i bhForas na Mara ar thuiscint bhreise a fháil ar ár n-aigéan atá ag athrú. Cuidíonn ár n-eolas agus seirbhísí feabhsaithe linn féachaint ar na patrúin athraithe seo agus na céimeanna a aithint chun ár n-éiceachórais mhuirí a chosaint do ghlúnta amach anseo."

CRÍOCH

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le Sinéad Coyne nó Sheila Byrnes Bainisteoirí Cumarsáide, Foras na Mara: +353 (0)87 947 7090 / sinead.coyne@marine.ie nó +353 (0)87 225 0871 / sheila.byrnes@marine.ie

Nótaí don Eagarthóir:

Roghnaíodh Binn Éadair don tsiúlóid chósta i rith chuairt na lánúine ríoga mar gheall ar stair agus ar thábhacht straitéiseach an bhaile. Is sráidbhaile galánta atá cruinnithe timpeall ar chalafort gnóthach seoltóireachta agus iascaireachta é Binn Éadair nach bhfuil ach naoi míle ó lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tá flúirse talamh ard gan mhilleadh ann, aillte, críoch cósta agus tránna agus iad ar fad chomh gar don phríomhchathair. Tá rialacháin phleanála níos géire agus níos déine á n-achtú anois, agus tá stráicí móra de Bhinn Éadair faoi bhearta caomhantais speisialta anois.

Foras na Mara
Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht stáit atá freagrach as taighde muirí, forbairt teicneolaíochta agus an nuálaíocht in Éirinn. Tugann sé raon seirbhísí forbartha eolaíocha, comhairleacha agus eacnamaíocha don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a thugann treoir do dhéanamh beartas, rialachán agus do bhainistiú agus d’fhás inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann. Tá a cheanncheathrú in Órán Mór, Co. na Gaillimhe. www.marine.ie.

Ambasadóirí Óige an Aigéin Atlantaigh

Is daoine aonair tiomnaithe iad Ambasadóirí Óige an Aigéin Atlantaigh ó gach cearn den domhan a chuireann forbairt inbhuanaithe agus maoirseacht an Aigéin Atlantaigh chun cinn. Le tacaíocht ó Ordghrúpa Taighde an Aigéin Atlantaigh faoi stiúir Fhoras na Mara, cuidíonn na hAmbasadóirí chun oibriú le lucht déanta beartas, dul i gcion ar phobail áitiúla agus oibriú leis na meáin chun an tAigéan Atlantach a chaomhnú agus a chosaint do ghlúnta amach anseo. https://www.atlanticresource.org/aora/site-area/youth-ambassadors/youth-ambassador-programme

An Tionscadal BlueFish
Is Oibríocht Comhair Críochach de chuid na hÉireann-na Breataine Bige é an Tionscadal BlueFish le haghaidh Mhuir Éireann agus an Mhuir Cheilteach, ina ndírítear ar chomhoibriú trasteorann, ar athrú aeráide agus ar rannpháirtíocht sa phobal. Faoi stiúir Ollscoil Bangor, tugann an tionscadal Ollscoileanna Aberystwyth agus Swansea sa Bhreatain Bheag agus Foras na Mara, Bord Iascaigh Mhara agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh in Éirinn, le chéile. Forbróidh BlueFish eolas agus tuiscint ar acmhainní muirí Mhuir Éireann agus na Mara Ceiltí trí dhul i ngleic le bearnaí eolais maidir leis na héifeachtaí agus leochaileachtaí ionchasacha a bheidh ag an athrú aeráide réamhthuartha ar iasc tráchtála agus sliogiasc roghnaithe agus an tionchar a bheidh aige ar phobail chois chósta. www.bluefishproject.com

Duais Earthshot

Is duais chlúiteach chomhshaoil é Duais Earthshot a bhfuil sé mar aidhm aici “bealaí nua smaointeoireachta a chruthú, mar aon le teicneolaíochtaí, córais, beartais agus réitigh nua.” Tá sé mar aidhm aige 50 réiteach ar a laghad a chur ar fáil ar na fadhbanna is mó ar domhan faoin mbliain 2030. www.earthshotprize.org.