Meallann Féile na Mara 2018 breis agus 100,000 cuairteoir

Meallann Féile na Mara 2018 breis agus 100,000 cuairteoir. Andrew Downes, XPOSUREMealladh an líon ba mhó cuairteoirí go Féile na Mara a mealladh riamh Dé Domhnaigh, an 1 Iúil nuair a thug breis agus 50,000 cuairteoir aghaidh ar Chuan na Gaillimhe agus na Dugaí don lá deiridh scléipe. B'álainn an leoithne fhionnuar farraige a bhí ag séideadh fad a tháinig na sluaite i láthair don lá deireanach d'Fhéile na Mara 2018. Bhí an Surfálaí Eitleoige ón bPortaingéil a bhain an Churiarracht Dhomhanda amach, Francisco Lufinha, in ann aghaidh a thabhairt ar an uisce, chomh maith, chun a scileanna surfála eitleoige a thaispeáint do na cuairteoirí a tháinig go Cuan na Gaillimhe. Tá an churiarracht dhomhanda bainte amach ag Francisco don Aistear Surfála Eitleoige is Faide gan stadanna, idir Liospóin agus Oileán Mhaidéara, a chumhdaigh 874 km d'Fharraige na Portaingéile i dtréimhse ghearr ach 48 uair an chloig.

Dúirt an Dr John Killeen, Cathaoirleach Fhoras na Mara, "Sháraigh Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéin agus Féile na Mara 2018 araon an méid a raibh súil againn leis i dtaobh freastail agus feasacht phoiblí a chruthú ar na hacmhainní ollmhóra muirí a bhfuil flúirse díobh ann timpeall oileán na hÉireann. Táimid anois, mar thír, ag éirí níos feasaí de réir a chéile ar an rachmas féideartha is féidir lenár bhfarraigí a ghiniúint. Cuireann Féile na Mara ardán ar tairiscint chun an pobal a spreagadh tábhacht ár bhfarraigí agus an méid a chuireann siad lenár ngeilleagar áitiúil agus náisiúnta a thuiscint."

Taispeántar i bhfigiúirí a scaoil SEMRU ag Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéin, a cuireadh ar bun mar chuid d'Fhéile na Mara Dé hAoine, an 29 Meitheamh, gurb ionann luach geilleagrach gheilleagar aigéin na hÉireann agus €1.8 billiún nó thart ar 1% den Olltáirgeacht Intíre (OTÍ).

Ar leibhéal áitiúil, ghin Féile na Mara 2018 breis agus €6.5 milliún in ioncam díreach do thionscal turasóireachta na cathrach. Bhain cóiríocht, bialanna agus gnólachtaí eile ar fud na Gaillimhe tairbhe ón bplódú ollmhór daoine isteach a thug aghaidh ar Chuan na Gaillimhe i gcaitheamh an deireadh seachtaine.

Dúirt Méara Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Niall McNelis, "Bhí an rath geal arís eile ar Fhéile na Mara 2018 agus thaispeáin sé nach bhfuil a shárú ann ar Ghaillimh chun imeachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta muirí a chur ar bun. Tá ollacmhainn ann go ndéanfar ceannródaí de Ghaillimh sa domhan muirí, agus is ann atá Foras na Mara, Institiúid Uí Riain ag OÉ, Gaillimh, agus an tIonad Taighde Mhuirí agus Fionnuisce ag GMIT suite. Acmhainn fhíor-álainn atá ina cuan nádúrtha don chathair agus sholáthair sé an t-amfaitéatar nádúrtha ab áille d'Fhéile na Mara i gcaitheamh an deireadh seachtaine."

Bhí gliondar croí ar an Dr Peter Heffernan, POF Fhoras na Mara leis an líon daoine a bhailigh i gCuan na Gaillimhe chun taitneamh a bhaint as an scléip.

"Is éard a bhaineann le Féile na Mara ná an fharraige a cheiliúradh, agus chruthaigh an deireadh seachtaine seo ní hamháin gurb acmhainn luachmhar mhuirí an fharraige, ach is foinse spraoi agus siamsaíochta í agus b'iontach a thabhairt faoi deara go raibh taitneamh á bhaint as na díolta spéise agus na gníomhaíochtaí ar an uisce ag an oiread sin cuairteoirí. Ceaptar anois go bhfuil Féile na Mara ar cheann de na féilte is mó agus is rathúla dá samhail san Eoraip. Ní fhéadfaí seo a bhaint amach murach an tacaíocht ollmhór a thug réimse fairsing de ghníomhaireachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a tháinig le chéile chun an t-imeacht mórscála seo a phleanáil agus a chur ar bun, agus gabhtar buíochas ar leith le Cuideachta

Cuain na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, ghlac ár n-oibrithe deonacha páirt thábhachtach chun imeacht nach ndéanfar dearmad air a dhéanamh d'Fhéile na Mara 2018." Dúirt an Dr Peter Heffernan:

Rinneadh 'domhan mara' ollmhór idirghníomhach de Chuan na Gaillimhe don fhéile trí lá agus bhí an t-éadan le huisce beo bríomhar le gníomhaíochtaí agus siamsaíocht gan staonadh do dhaoine ar gach aois. Bhí na himeachtaí go léir a thit amach i rith Fhéile na Mara saor in aisce do na daoine a d'fhreastail ar an bhféile. D'éirigh leis na sluaite sult a bhaint as taispeántais spreagúla agus as gleacaíocht dhochreidte san aer nuair a bhí na seaimpíní domhanda citilbhoird i mbun cleasa i gcroílar an chuain. Bhí seoltóireacht agus cadhcáil saor in aisce ar fáil agus chuir Cumann Seoltóireachta na hÉireann rochtain do dhaoine faoi mhíchumas ar fáil do dhaoine ar spéis leo an tseoltóireacht i gcaitheamh an deireadh seachtaine. Bhí turais oscailte ar fáil ar roinnt árthaí sa chuan a bhí líon lán le báid, ar cheann de na hárthaí is nua ina measc i gCabhlach na hÉireann, LÉ William Butler Yeats, árthach Choimisinéirí Soilse na hÉireann, an Granuaile, árthach taighde Fhoras na Mara, RV an Celtic Explorer, agus an trálaer peiligeach, Girl Stephanie. Bhí an-tóir ar an taispeántas ollmhór ó na Fórsaí Cosanta i measc idir óg agus aosta. Chuir Bord Iascaigh Mhara agus an Bord Bia sárthaispeántas de bhia mara na hÉireann ar siúl, chomh maith le taispeántais bheo chócaireachta agus cheannaithe éisc ag roinnt de na chefanna is fearr in Éirinn. Bhí go leor le déanamh ag na leanaí óga sna ceardlanna ealaíne agus ceardaíochta, suiteálacha ealaíne, taispeáintí umar tadhaill agus Lego a bhí spreagtha ag cúrsaí muirí a bhí ar siúl. Rinne taispeáintí ag na Fórsaí Cosanta, agus cainteanna leis na ceamaradóirí fiadhúlra, Doug Allan agus Ken O'Sullivan siamsaíocht a chur ar fáil do chách.