Aitheantas Speisialta ar an Uasal Jim Cooke: “Ag Spreagadh Daltaí i Réimse na hEolaíochta”

Bhronn Máire Geoghegan-Quinn, an Coimisinéir um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Aitheantas Speisialta ar Ghnóthachtáil maidir le Daltaí a Spreagadh i Réimse na hEolaíochta ar bord an RV Celtic Explorer ag Cé Sir John Rogerson mar chuid den Fhóram Oscailte Eora-Eolaíochta (Euro Science Open Forum) a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath le déanaí (Dé hAoine an 13 Iúil 2012).

Fuair an tUasal Cooke an aitheantas speisialta ar ghnóthachtáil i bhfianaise an méid a chur sé le hoideachas na heolaíochta i rith a ghairme beatha ar fad agus an t-ardchaighdeán feabhais agus tiomantas a léirigh sé mar mhúinteoir eolaíochta, mar ar mhúin sé i Scoil na mBráithre Críostaí ar Shráid Synge ón mbliain 1971 go dtí go ndeachaigh sé ar scoir sa bhliain 2009.

Thréaslaigh an Coimisinéir Jim Cooke agus dúirt sí “Tá samhlaíocht glúine de dhaltaí Shráid Synge spreagtha aige, trí dhraíocht na matamaitice agus na heolaíochta a thaispeáint dóibh, agus tá an-áthas orm an deis seo a bheith agam chun aitheantas a thabhairt don ghnóthachtáil shuntasach sin inniu. Léiríonn cuntas teiste Jim a dhea-cháil – is mar gheall ar a dhúil san eolaíocht agus a chumas chun daltaí a spreagadh gur éirigh chomh maith sin lena scoláirí ag leibhéil náisiúnta agus idirnáisiúnta.   Léirítear dúinn le staidéar gurb é múinteoir spreagthach an toisc is tábhachtaí chun daltaí a spreagadh i dtreo ábhair eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta agus matamaitice (STEM) ag an tríú leibhéal. Tá milliún taighdeoir nua ag teastáil san Eoraip, agus go minic tosaíonn a n-aistear eolaíochta i seomra ranga múinteora spreagthaigh.”

Lena dhúil speisialta san fhisic, bhí ról ríthábhachtach ag an Uasal Cooke ag spreagadh agus ag stiúradh daltaí ionas go n-éireodh leo sna heolaíochtaí. Bhí baint aige mar mheantóir le dhá thionscadal a bhuaigh Taispeántas BT an Eolaí Óig (Rónán Larkin sa bhliain 2004 agus Abdusalam Abubakar sa bhliain 2007), trí thionscadal a bhain an dara háit amach (Michael Mulhall agus Francis Wasser sa bhliain 2005, Gohar Abbassi sa bhliain 2006 agus Andrei Triffo sa bhliain 2009) agus roinnt tionscadal eile a bhain áiteanna arda amach sa chomórtas sin.  

D’athluaigh an tUasal Michael Minnock, Príomhoide SBC Shráid Synge maoithneachas na hócáide nuair a dúirt sé “tá oidhreacht Jim Cooke le feiceáil sna daltaí uile a bhain taitneamh as a chineáltas, a dhúil agus a spiorad flaithiúil treascrach. Is eisean freisin a choinníonn gach rud rud le chéile maidir lenár n-iarrachtaí i ndáil leis seo, agus tá an méid sin measa ag iardhaltaí air go bhfreagraítear aon iarratas ar chabhair gan mhoill. Mairfidh an méid a chuir sé le creatlach ghnóthachtálacha na scoile stairiúla seo go deo. Ní bheidh a leithéid arís ann.”  

Mar mheantóir, lean an tUasal Jim Cooke ag tabhairt tacaíochta do na heolaíochtaí sa scoil agus le déanaí bhí baint aige le rath thionscadal buaiteach Thaispeántas BT an Eolaí Óig 2012, a léireofar ag Comórtas an Aontais Eorpaigh d’Eolaithe Óga sa Bhratasláiv i mí Mheán Fómhair. Ar a mholadh, d’fhorbair Mark Kelly agus Eric Doyle tionscadal bunaithe ar an réiteach a bhí ag an eolaí Éireannach Diarmuid Ó Mathúna in 2008 ar “Fadhb Euler an Dá Lárphointe Sheasta”. Fadhb nár éirigh le grúpa mór eolaithe cáiliúla a réiteach ó moladh í den chéad uair sa bhliain 1760.  

Ar aitheantas ar an méid atá bainte amach aige a fháil, chuir an tUasal Jim Cooke a bhuíochas in iúl ag rá “thar na blianta fada ag Sráid Synge, chruthaíomar curaclam an-uaillmhianach don eolaíocht ina raibh ar na daltaí a gcumas smaointeoireachta criticiúla agus cruthaitheachta a fhorbairt. Bhaineamar go léir an-sásamh as ár rath thar an tríocha bliain. Leanann an scoil lena ról tábhachtach i ndáil leis an méid a chuireann sí le forbairt an oideachais eolaíochta agus le cur ar chumas daltaí dúil san eolaíocht a aimsiú, chomh maith le dúil i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil agus díograis don chéanna agus tá tábhacht ag baint leis an ról seo sa taighde eolaíochta atá mar bhonn taca d’fheabhsúcháin i leasa an duine, i gcruthú fostaíochta agus i bhforbairt gheilleagrach.”  

Bhí pobal leathan eolaithe, múinteoirí eolaíochta agus daltaí i láthair ag an ócáid ag ceiliúradh róil spreagthacha na múinteoirí san eolaíocht agus a bhfíse maidir le foghlaim agus gnóthachtáil na ndaltaí a chur chun cinn.  

An Deireadh  

Le tuilleadh faisnéise/grianghraf a fháil, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

Oifig Cumarsáide Fhoras na Mara
Cushla Dromgool-Regan
Ríomhphost: cushla.dromgoolregan@marine.ie

Grianghrafadóireacht: Jason Clarke Photography
Ríomhphost: info@jasonclarkephotography.ie

Nótaí don Eagarthóir:

Gnóthachtálacha na nDaltaí
Taispeántas BT an Eolaí Óig buaite

Rónán Larkin sa bhliain 2004
Abdusalam Abubakar sa bhliain 2007  
An dara háit bainte amach i dTaispeántas BT an Eolaí Óig

Micheal Mulhall agus Francis Wasser sa bhliain 2005
Gohar Abbassi sa bhliain 2006
Andrei Triffo sa bhliain 2009  
Comórtas an Aontais Eorpaigh d’Eolaithe Óga

An Chéad Áit sa Mhatamaitic - Abdusalam Abubakar sa bhliain 2007  

Aonach Idirnáisiúnta Eolaíochta agus Innealtóireachta Intel

An Chéad Áit san Fhisic - Micheal Mulhall agus Francis Wasser sa bhliain 2005
An Dara hÁit sa Mhatamaitic - Ardit Kroni sa bhliain 2007
An Tríú hÁit sa Mhatamaitic - Andrei Triffo sa bhliain 2009