Bronnadh léas urthrá ar Láithreán Tástála Fuinnimh Mhuirí agus In-Athnuaite Chuan na Gaillimhe.

Galway Bay - Photo Cr Cushla DromgoolRegan D'fhógair Damien English, an tAire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, gur bronnadh léas urthrá ar Fhoras na Mara do Láithreán Tástála Fuinnimh Mhuirí agus In-Athnuaite Chuan na Gaillimhe. Éascóidh an láithreán tástála atá lonnaithe 1.5 km amach ó chósta an Spidéil réimse gléasanna fréamhshamhla fuinnimh in-athnuaite mhuirí, teicneolaíochtaí nuálacha muirí agus braiteoirí úrnua a imlonnú agus a thástáil. Cuirfidh an tsaoráid rochtain ar fáil, chomh maith, ar fhaireachlann SmartBay, a cheadaíonn do thaighdeoirí agus eolaithe chun tabhairt faoi thaighde sa timpeallacht mhuirí. D'oibrigh Foras na Mara láithreán tástála ag an láthair chéanna ar feadh aon bhliain déag go dtí Márta 2017, agus chruthaigh seo bunachar mór eolais ar thaighde.

Cuirfidh an láithreán tástála limistéar léasaithe den chéad scoth ar fáil do thaighdeoirí agus iad siúd atá bainteach i ngléasanna fuinneamh aigéin a fhorbairt inar féidir leo tiontairí fréamhshamhla fuinneamh aigéin ar cheathrú scála agus teicneolaíochtaí gaolmhara a thástáil agus a thaispeáint go sábháilte. Aithníonn an Rialtas an deis a chuireann fuinneamh aigéin ar fáil sa Phlean Forbartha Náisiúnta maidir le Fuinneamh In-Athnuaite Amach ón gCósta agus leag sé sprioc 16% d'fhuinneamh a bheith á chruthú ó fhoinsí in-athnuaite i measc na n-earnálacha leictreachais, téimh agus iompair faoi 2020, ar aon dul le Treoir ón AE (2009/28/EC).

Dúirt an Dochtúir Peter Heffernan, POF Fhoras na Mara an méid seo a leanas: "Tionscal atá ag teacht chun cinn is ea fuinneamh muirí in-athnuaite a bhfuil acmhainn an-mhór aige i dtaobh borradh geilleagrach agus poist a chruthú. Tá acmhainn ollmhór mhuirí ag Éirinn agus is féidir léi teacht i dtír gan stró ar bith ar na buntáistí atá aici i limistéar an fhuinnimh mhuirí in-athnuaite. Déanfar seo trí theicneolaíochtaí toinne, taoide agus gaoithe amach ón gcósta a fhorbairt, a dheántúsú, a imlonnú agus a oibriú agus slabhra soláthair dúchasach a chruthú in Éirinn.

Táimid ag tnúth le hoibriú lenár gcomhpháirtithe, an SEAI, chun cur go mór le teacht chun cinn fuinneamh aigéin mar fhoinse cumhachta d'Éirinn nach ndéanann díobháil don chomhshaol agus atá éifeachtúil i dtaobh costais de."

Dúirt Jim Gannon, Príomhfheidhmeannach an SEAI, agus é ag trácht ar an gceist: "Earnáil atá ag teacht chun cinn d'Éirinn is ea fuinneamh aigéin, a chuireann acmhainn ollmhór ar fáil chun poist a chruthú agus i dtaobh slándáil fuinnimh. Bunchloch de Phlean Forbartha Fuinneamh Aigéin na hÉireann is ea ár mbonneagar láithreán tástála, a choimeádfaidh Éire ar thús cadhnaíochta na forbartha a dhéanfar ar fhuinneamh muirí. A bhuíochas leis an Aire Denis Naughten agus ár gcomhghleacaithe sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ar mhaithe lena éascú, leanfaidh an SEI ag tacú le agus ag cothú bhonneagar ár láithreáin tástála lena chinntiú go mbaineann geilleagar na hÉireann an tairbhe is mó as an infheistíocht seo."

Faoi choinníollacha an léasa, is féidir trí ghléas láithreán tástála fuinnimh mhuirí in-athnuaite, ar a mhéid, a chur chun feidhme ag an láithreán tástála ag aon tráth agus ní chuirfear i ngníomh iad ach ar feadh 18 mí, seachas i gcás aon ghléasanna gaoithe ar snámh - ní cheadaítear iad siúd a chur i ngníomh ach ar feadh 12 mhí, ar a mhéid. Deonaíodh an léas ar an mbunús nach ndéanfar aon soláthar chun cumhacht a easpórtáil ón láithreán tástála go dtí an Eangach Náisiúnta. Oibreofar láithreán tástála Chuan na Gaillimhe ar feadh a mhéid le 35 bliain, agus beidh gléasanna ar an láithreán ó am go chéile i gcaitheamh na bliana.

Faoi théarmaí an léasa, cuirfidh Foras na Mara plean monatóireachta timpeallachta i dtoll a chéile don láithreán tástála, agus cuirfidh sé torthaí uile an phlean monatóireachta ar fáil don phobal.

Ceapfaidh Foras na Mara oifigeach idirchaidrimh pobail chun idirchaidreamh a dhéanamh leis an bpobal áitiúil maidir le hoibríochtaí leanúnacha ag an láithreán agus cuirfidh siad ionad faisnéise ar fáil i gceantar an Spidéil. Cuirfear faisnéis ar fáil san ionad faoi na gléasanna agus ionstraimí éagsúla atá á dtástáil ag an láithreán anuas ar fhaisnéis faoi na gníomhaíochtaí a bhfuiltear ag tabhairt fúthu ag an láithreán. Ceapfaidh Foras na Mara oifigeach idirchaidrimh iascaigh, chomh maith, chun comhordú a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara ábhartha chun aon idirghníomhú a dhéantar le gníomhaíocht iascaireachta leanúnach sa cheantar a choimeád a ísle agus is féidir.

Críoch.

For more information please contact Lisa Fitzpatrick/Sinead Coyne, Communications Managers Marine Institute, lisa.fitzpatrick@marine.ie 087 2250871 or sinead.coyne@marine.ie or 087 947 7090

FÓGRA FOIRCEANTA

Tugann an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ("an tAire") fógra, leis seo, go ndearna sé cinntiúchán ar iarratas dar dáta an 12 Feabhra 2016 ar Cheadúnas Urthrá faoi Alt 2 den Acht Imeall Trágha, 1933 ar Fhoras na Mara chun an tsaoráid tástála fuinnimh in-athnuaite ar ¼ scála, bonneagar láithreán tástála agus gléasanna sonraithe a shuiteáil ag Láithreán Tástála Fuinnimh Mhuirí agus In-Athnuaite Chuan na Gaillimhe a bheartaítear ag an Spidéal, Contae na Gaillimhe.

CINNTIÚCHÁN

Rinne an tAire cinntiúchán de bhun fhorálacha an Achta Imeall Trágha, 1933 chun Léas Urthrá a dheonú don Iarratasóir, le héifeacht ón 15 Nollaig 2017, i dtaca leis an bhforbairt a ndéantar cur síos uirthi san iarratas, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach sa Léas Urthrá.

NA PRÍOMHCHÚISEANNA AGUS NA PRÍOMHBHREITHNIÚCHÁIN

Bhí aird ag an Aire ar na ceisteanna seo a leanas nuair a bhí cinntiúchán á dhéanamh ar an iarratas ar Léas Urthrá:

• Cineál agus scála na forbartha, faoi mar a ndéantar cur síos air san iarratas agus na cáipéisí tacaíochta a sholáthair Foras na Mara,
• na haighneachtaí a fuarthas ó na comhlachtaí forordaithe,
• an comhairliúchán poiblí faoinar tugadh,
• na haighneachtaí poiblí a fuarthas,
• an tástáil i leith measúnú ar an tionchar ar an gcomhshaol,
• an tástáil i leith measúnú oiriúnachta,
• tuarascáil agus moltaí an Choiste um Grinnfhiosrúchán Ceadúnas Muirí (an MLVC),
• na coinníollacha atá le ceangal leis an toiliú urthrá,
• forálacha an Achta Imeall Trágha 1933 – 2014, agus
• Beartas an Rialtais a thacaíonn le taighde agus forbairt san Earnáil Fuinneamh Aigéin.

Agus aird ar an méid thuas, agus aird ar leith ar na coinníollacha léasa a bhaineann leis an Léas Urthrá, agus i ndiaidh comhaontú a dhéanamh ar mholadh an MLVC, tá an tAire sásta (i) nach n-imreodh an fhorbairt a bheartaítear ar an urthrá drochthionchar suntasach ar shláinte agus sábháilteacht daoine, ná ar an timpeallacht mhuirí; (ii) nach n-imreodh an fhorbairt a bheartaítear ar an urthrá drochthionchar ar shláine aon láithreáin Eorpaigh; agus (iii) go bhfuil sé ar mhaithe le leas an phobail an Léas Urthrá a dheonú agus aird ar chuspóir na n-oibreacha urthrá.

Tá an fhaisnéis seo a leanas ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ag:

Nasc le láithreán gréasáin na Roinne: http://www.housing.gov.ie/pleanáil/urthrá/iarratais/marine-institute-spiddal

i. Fógra Cinntiúcháin;
ii. Faomhadh an Aire chun Léas Urthrá a Dheonú;
iii. Léas Urthrá faoi mar a fhorghníomhaítear é idir na páirtithe, na coinníollacha a bhaineann leis an gcinntiúchán ina measc (a chruthaíonn cuid den Léas Urthrá);
iv. Tuarascáil an MLVC;
v. Faisnéis ar an bpróiseas rannpháirtíochta poiblí, cóipeanna de na haighneachtaí go léir a fuarthas ina measc;
vi. Aighneachtaí a rinne comhlachtaí forordaithe;
vii. Tuarascáil Scagtha i leith Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol;
viii. Tuarascáil Scagtha Tástála i leith Measúnú Oiriúnachta;
ix. Iarratas Léas Urthrá anuas ar cháipéisí tacaíochta a sholáthair Foras na Mara.

Is féidir cigireacht saor in aisce a dhéanamh ar an ábhar seo, chomh maith, ag an oifig seo a leanas den Roinn:

An Rannóg Pleanála Muirí agus Urthrá
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Bóthar an Bhaile Nua
Loch Garman
Y35 AP90
Guthán: 1890 20 20 21
Ríomhphost: foreshore@housing.gov.ie

NÓS IMEACHTA ATHBHREITHNITHE

Tá nós imeachta athbhreithnithe ar fáil os comhair na hArd-Chúirte inar féidir agóid a dhéanamh in aghaidh
dhlíthiúlacht shubstainteach nó nós imeachta chinntiúchán an Aire. Rialaíonn Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna, 1986 (I.R. 15 de 1986) an nós imeachta athbhreithnithe. Caithfidh duine ar mian leis/léi tabhairt faoin nós imeachta athbhreithnithe (i) ráiteas foras; agus (ii) mionnscríbhinn deimhnithe a chomhdú i Lár-Oifig na hArd-Chúirte. Is gá, ansin, iarratas a dhéanamh ar chead chun iarratas a dhéanamh ar an Ard-Chúirt.

Déanfar iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach laistigh de thrí mhí ón dáta a tháinig na forais a bhí leis an iarratas chun solais faoi Alt 21(1) d'Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna arna leasú ag I.R. Uimh. 691 de 2011. Cuirtear tús leis an teorainn ama don athbhreithniú sin ó Dháta Foilsithe an Fhógra Cinntiúcháin seo. Is féidir faisnéis bhreise ar an meicníocht athbhreithnithe a fháil ó láithreán gréasáin an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh: www.citizensinformation.ie

Baineann Alt 50B den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 arna leasú le hImeachtaí Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh, i measc rudaí eile. Pléitear ceist na gcostas faoi Fho-Ailt (2), (2A), (3) agus (4). Rialaíonn Ordú 99 de Rialacha na nUaschúirteanna, 1986 (I.R. 15 de 1986) an nós imeachta athbhreithnithe. D'ainneoin aon ruda a chuimsítear in Ordú 99 de Rialacha na nUaschúirteanna, 1986 (I.R. 15 de 1986) agus faoi réir fho-ailt (2A), (3) agus (4), in imeachtaí lena mbaineann an t-alt seo, íocfaidh gach páirtí leis na himeachtaí (aon pháirtí fógra ina measc) as a gcostais féin. Tá téacs iomlán Alt 50B ar fáil ag:

http://www.irishstatutebook.ie/2010/en/act/pub/0030/sec0033.html#sec33

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Dar dáta an 15 lá seo de Nollaig 2017