Déanann Cuideachta Éireannach Ullmhúchán chun Tástáil a dhéanamh ar Ghléas Tonnfhuinnimh i gCuan na Gaillimhe

Sea Power in FoynesAn 10 Deireadh Fómhair 2016 – Tá ullmhúchán á dhéanamh ag an gCuideachta Éireannach, Sea Power, chun tástáil a dhéanamh ar a ngléas fréamhshamhla tonnfhuinnimh ag Láithreán Tástála Fuinnimh In-Athnuaite agus Mhuirí Chuan na Gaillimhe sna seachtainí amach romhainn. I ndiaidh gur éirigh leo tástáil ar scála beag a thabhairt chun críche, tá an chuideachta, a bhain tacaíocht deontais amach ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (an SEAI), ag leanúint ar aghaidh chun tástáil ar cheathrú scála a dhéanamh ar an muir fhairsing den chéad uair.

Bhí gléas Sea Power á fhorbairt ar feadh ocht mbliana agus cuirfidh sé tús go luath leis an aistear gearr ó Fhaing i Luimneach, an áit ar tógadh é, chuig láithreán tástála Chuan na Gaillimhe. Is éard a dhéanfaidh gléasanna tonnfhuinnimh, ar nós Sea Power, go héifeachtach, ná leas a bhaint as ollchumhacht na dtonn amach ó chósta na hÉireann, chun leictreachas a ghiniúint.

Tá an SEAI agus Foras na Mara ag oibriú le chéile chun bonneagar tástála fuinneamh aigéin na hÉireann a fhorbairt, lena n-áirítear saoráidí tástála umair ag Saoráid Náisiúnta Tástála Aigéin Lir i gCorcaigh, an láithreán tástála ar cheathrú scála ar tugadh toiliú dó i gCuan na Gaillimhe agus Láithreán Tástála Fuinnimh Mhuirí an Atlantaigh ar scála iomlán amach ó chósta Mhaigh Eo.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an SEAI, Jim Gannon, an méid a leanas agus é a labhairt air: "Is ábhar mór spreagtha teicneolaíochtaí nuálacha Éireannacha a thabhairt faoi deara agus dul chun cinn á ndéanamh acu trí shaoráidí tástála na tíre. Earnáil atá ag teacht chun cinn in Éirinn is ea fuinneamh aigéin, a chuireann ollchumas ar fáil i gcruthú post agus i slándáil fuinnimh. Mar gheall go bhfuil cuid de na hacmhainní aigéin is saibhre i dtaobh fuinnimh ar domhan lonnaithe amach ónár gcósta Thiar, d'fhéadfaí ceannasaí margaidh a dhéanamh d'Éirinn san earnáil seo. Trínár n-acmhainní inbhuanaithe fuinnimh a fhorbairt, ní gá dúinn bheith ag brath ar bhreoslaí iompórtáilte iontaise, a chosnaíonn na billiúin euro gach bliain ar ár ngeilleagar."

Dúirt Peter Heffernan, POF Fhoras na Mara an méid a leanas: "Sárshampla is ea Sea Power Ltd de chuideachta dhúchasach Éireannach a bhfuil forbairt á déanamh aici ar theicneolaíocht úrnua chun cumhacht an aigéin a shaothrú. I ndiaidh dóibh a ngléas a thástáil le roinnt fréamhshamhlacha éagsúla ar scála beag, is spreagúil a thabhairt faoi deara go bhfuil an teicneolaíocht nua seo á hullmhú lena tástáil ar muir ar cheathrú scála. Táimid ag tnúth le hoibriú lenár gcomhpháirtithe, an SEAI agus Sea Power, chun rannchuidiú suntasach a dhéanamh i dteacht chun cinn fuinneamh aigéin mar fhoinse cumhachta d'Éirinn nach ndéanann díobháil don chomhshaol agus atá costéifeachtúil."

Tá rath eile bainte amach ag Éirinn i dteicneolaíochtaí fuinneamh aigéin cheana féin i ndiaidh do chuideachtaí Éireannacha, ar nós Ocean Energy, leanúint ar aghaidh agus fréamhshamhail ar scála iomlán dá ngléas Baoi OE a fhorbairt i ndiaidh tástáil rathúil a dhéanamh air i gCuan na Gaillimhe. Chuir OpenHydro, atá bunaithe sa Ghrianfort i gContae Lú, dhá thuirbín taoide 2MW tidal chun feidhme i dTuaisceart na Fraince le déanaí.

CRÍOCH

For more information please click here