Inrochtaineacht

Tá muidne, Foras na Mara, dírithe ar fhaisnéis agus seirbhísí a chur ar fáil ar féidir le daoine faoi mhíchumas teacht orthu ina n-iomláine.

Leagan amach na leathanach agus nascleanúint

Tá an struchtúr seo a leanas faoi bhunús na leathanach ar an suíomh gréasáin: 

 1. Naisc dhomhanda: Léim go hÁbhar, Baile, Eolas Fúinn, Foilseacháin, Déan Teagmháil Linn, Ag Obair Linne, Inrochtaineacht, Beartais ar Líne, Mapa Suímh, Liostálacha, Naisc na Meán Sóisialta, Naisc Roinnte, Athróir Mhéid an Téacs, Roghnú Teanga. 
 2. Príomh-nascleanúint: naisc chuig príomhrannáin an tsuímh gréasáin (Réimsí Gníomhaíochta, Bonneagar agus Áiseanna, Taighde agus Maoiniú, Seirbhísí Sonraí, Acmhainn Mhara na hÉireann, Nuacht agus Imeachtaí) 
 3. Mionrian: luaitear an áit a bhfuil tú ar an suíomh gréasáin faoi láthair agus soláthraítear rian nasc ón áit sin go dtí an leathanach baile. 
 4. Bosca cuardaigh: féadtar é a úsáid chun eochairfhocail a chuardach ar ár suíomh gréasáin. Tá an bosca cuardaigh suite ar bharr gach leathanaigh gréasáin ar dheis.  
 5. Nascleanúint rannáin:Nuair a roghnaíonn tú catagóir sa phríomh-nascleanúint, tabharfar thú go dtí príomhleathanach an fho-rannáin, áit a bhfuil tuilleadh naisc nascleanúna chuig na príomh-fho-rannáin sa réimse sin. Lena chois sin, tá naisc dhíreacha ar an leathanach baile chuig leathanaigh sna príomhrannáin seo a leanas: Seirbhísí Sonraí, Nuacht agus Imeachtaí, Réimsí Gníomhaíochta, Taighde agus Maoiniú, Foilseacháin, Bonneagar agus Áiseanna. Tá sleamhnán íomhánna ar an leathanach baile freisin a leagann béim ar phríomhghníomhaíochtaí sna seirbhísí a chuirimid ar fáil.
 6. Ábhar: príomhábhar an leathanaigh sin ina bhfuil ceannteidil agus ailt. 

Comhlíonadh na gcaighdeán

Tá Foras na Mara tiomanta do choimeád an tsuímh gréasáin seo de réir thosaíocht 1 agus 2 de na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán de chuid Fheadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda agus na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Gréasáin de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais. Táthar ag obair ar chomhlíonadh na dtreoirlínte sin i rith an ama agus cé gur chóir go mbeadh gach ábhar nua comhlíontach, b’fhéidir nach bhfuil roinnt seanábhar ag comhlíonadh na gcaighdeán sin i láthair na huaire. 

Mar gheall ar ár n-athróir clómhéide, táthar ábalta méid an téacs a athrú go cuí i ngléasanna agus in ardáin éagsúla. 

Baintear úsáid as marcáil shéimeantach struchtúrtha ar an suíomh gréasáin. Úsáidtear clibeanna H1 le haghaidh príomhtheideal agus úsáidtear clibeanna H2 agus H3 le haghaidh fotheideal.

Baintear úsáid as stílbhileoga cascáideacha ar an suíomh gréasáin le haghaidh leagan amach amhairc. De thairbhe an mhéid sin, déantar cinnte go bhfuil an t-ábhar go breá líneach agus go gcuirtear cúrsaí feidhmíochta chun feabhais ar réimse leathan brabhsálaithe agus gníomhairí úsáideora eile.

Inrochtaineacht a choimeád

D’fhonn suíomh gréasáin inrochtana a chur ar fáil agus a choimeád, chuir Foras na Mara treoirlínte inmheánacha i gcló chun treoir a thabhairt do riarthóirí agus d’údair ghréasáin maidir le cruthú ábhar gréasáin atá inrochtana.

Clúdaítear saincheisteanna ar nós na gceann seo a leanas sna treoirlínte: 

 • Ábhar gréasáin a chruthú atá furasta le húsáid 
 • Téacs malartach bríoch a scríobh 
 • Táblaí inrochtana a chruthú 
 • Foirmeacha inrochtana a chruthú 
 • Frásaí nasc inrochtana a chruthú  

An tOifigeach Fiosrúchán

Tá beirt Oifigeach Fiosrúchán ceaptha ag an bhForas chun imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a dhéantar faoi Alt 38 den Acht um Míchumas 2005. Is féidir le duine ar bith gearán a dhéanamh leis an Oifigeach Fiosrúchán más rud é nár chomhlíon an Foras ailt 25, 26, 27 nó 28 den Acht um Míchumas 2005. Féadtar gearán a dhéanamh trí chuairt phearsanta, ar an nguthán nó i scríbhinn trí litir, facs nó ríomhphost. Ba cheart gearáin a dhéanamh leis an Oifigeach Fiosrúchán. Seo a leanas na sonraí teagmhála: 

Foras na Mara 
Rinn Mhíl
Órán Mór 
Gaillimh
Guthán: +353 (0)1 938 7200
Facs: +353 (0)71 938 7200
Ríomhphost: inquiryofficer@marine.ie

I gcás gearáin:

 • Admhófar d’ábhar imní laistigh de dhá lá oibre tar éis d’Fhoras na Mara é a fháil. 
 • Más deimhin leo go mbaineann gearán le teip líomhnaithe Fhoras na Mara ailt 25, 26, 27 nó 28 den Acht um Míchumas 2005 a chomhlíonadh, tabharfaidh an tOifigeach Fiosrúchán/na hOifigigh Fiosrúchán agus Stiúrthóir cuí de chuid Fhoras na Mara faoi imscrúdú iomlán. 
 • Tá sé de dhualgas ar gach ball foirne comhoibriú go hiomlán le himscrúdú an Oifigigh Fiosrúchán. 
 • Má aithnítear nár comhlíonadh an tAcht, tabharfaidh an tOifigeach Fiosrúchán breac-chuntas ar na céimeanna atá le glacadh lena chinntiú go gcomhlíonfar é sa todhchaí sa tuarascáil scríofa a ullmhaítear ag deireadh gach imscrúdaithe. 
 • Cuirfear cinneadh in iúl don ghearánaí laistigh de 20 lá oibre ón dáta a fuarthas an gearán trí achoimre ar thorthaí agus ar chinneadh na tuarascála.