Ceiliúradh á dhéanamh ag Foras na Mara ar Mhná san Eolaíocht

Elvira DeEyto and Robin Troy looking for Freshwater Pearl Mussels from the Marine Institute’s captive breeding program at the Marine Institute's Research Facility in Newport, Co. Mayo.9 Feabhra, 2023: Is údar bróid d’Fhoras na Mara Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht a cheiliúradh an 11 Feabhra, 2023. Chun ceiliúradh a dhéanamh ar ár gcultúr éagsúil agus ar an méid a dhéanann na mná iontacha atá ag obair i ngach réimse d’Fhoras na Mara, agus ar a nuálaíocht agus ar an tionchar atá acu, an tseachtain seo, tá lúcháir orainn cuid dá scéalta, maidir le cúrsa a staidéir agus a ngairm bheatha araon, a roinnt, agus an tábhacht a bhaineann le torthaí an obair a dhéanann siad a chur in iúl.

Is é Téama na Náisiún Aontaithe don 8ú Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht ná “I.D.E.A.S Innovate [Nuáil]. Demonstrate [Léirigh]. Elevate [Ardaigh]. Advance [Cuir Chun Cinn]. Sustain [Cothabháil]: Agus gach duine a thabhairt ar aghaidh ar mhaithe leis an bhforbairt inbhuanaithe agus chothrom.”

Faye Sweeney and Robin Troy looking for Freshwater Pearl Mussels from the Marine Institute’s captive breeding program at the Marine Institute's Research Facility in Newport, Co. Mayo.

“Mar eagraíocht eolaíoch agus mar Chomhlacht Stáit araon, tá Foras na Mara tiomanta don chomhionannas inscne agus don rochtain ar dheiseanna a chur chun cinn, lena n-áirítear róil ghairmiúla, cláir oiliúna, maoiniú le haghaidh taighde nó deiseanna chun líonrú a dhéanamh le daoine atá ar aon intinn leat. Déanaimid infheistíocht i gcláir agus i ngníomhartha a spreagann rannpháirtíocht na mban agus cailíní i ngach gné den eolaíocht agus den teicneolaíocht mara. Creidimid go bhfuil sé riachtanach fórsa saothair éagsúil a bheith againn chun ár misean a bhaint amach maidir le heolas agus tuiscint ar an timpeallacht mhuirí a chur chun cinn,” a dúirt Patricia Orme, an Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha ag Foras na Mara.

Tacaíonn Foras na Mara, a bhfuil foireann de 241 fostaithe aige, le fórsa saothair d’fhostaithe ban, arb ionann iad agus 50.6% den fhoireann, atá láidir agus spreagúil. Leanann an eagraíocht ar aghaidh ag aithint go bhfuil scileanna, taithí, éagsúlacht agus paisean a cuid fostaithe i leith na mara i gcroílár an obair a dhéantar don rialtas agus do chomhpháirtithe eile.

“Tá lúcháir orainn Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht a cheiliúradh. Trí bhéim a leagan ar an méid atá bainte amach ag mná san eolaíocht mhuirí agus an paisean atá acu don obair a dhéanann siad a chomhroinnt, is féidir leo an chéad ghlúin eile d’eolaithe baineanna ó gach cúlra a spreagadh chun gairm bheatha a bhaint amach sa réimse seo. Tá mná ar an bhfoireann againn atá ag obair san eolaíocht, san anailís theicniúil agus taighde, agus go leor díóbh atá ag obair sa bheartas agus sa bhforbairt mhuirí, chomh maith le róil corparáideach." a dúirt Patricia Orme, leis.

Beidh Foras na Mara ag roinnt grianghraf, beochan agus próifílí dár mná-eolaithe, chun a ngnóthachtálacha, a gcuid staidéir agus a ngairm bheatha, chomh maith leis an obair a dhéanann siad ag Foras na Mara, a cheiliúradh. Lean #WomenInScience ar chlár Facebook, Twitter agus Instagram Fhoras na Mara, áit a leagfaimid béim ar an tionchar tábhachtach atá ag an obair a dhéanann siad.

Ócáid bhliantúil leis na Náisiúin Aontaithe is ea Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht a bhfuil sé mar aidhm aici comhionannas inscne agus cumhachtú na mban agus cailíní san eolaíocht a chur chun cinn. Ó 2016 i leith, tá sé ina ardán tábhachtach chun bealaí a phlé chun aghaidh a thabhairt ar ghannionadaíocht na mban agus na gcailíní i réimsí na heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na matamaitice (STEM). Is bac mór í an ghannionadaíocht seo ar réadú Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, lena n-áirítear an rochtain chomhionann ar oideachas a chinntiú agus an comhionannas inscne a chur chun cinn. De réir Eagraíocht Eolaíoch agus Chultúrtha na Náisiún Aontaithe (UNESCO), níl ach 28% de thaighdeoirí ar fud an domhain ina mná, agus tá poist shinsearacha ag níos lú mná ná sin fiú. Trí aird a tharraingt ar an méid a chuireann mná agus cailíní leis an eolaíocht agus trína rannpháirtíocht i réimsí ETIM a chur chun cinn, cuidíonn Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht an bealach a réiteach i dtreo thodhchaí níos cuimsithí agus níos inbhuanaithe.

CRÍOCH
 

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:
Sinéad Coyne, Foras na Mara r. sinead.coyne@marine.ie f. +353 (0)87 947 7090
Sheila Byrnes, Foras na Mara r. sheila.byrnes@marine.ie f. +353 (0)87 815 5271