An réaltacht ag druidim le cumas fuinneamh aigéin na hÉireann i ndiaidh gur thug SeaPower

Sea Power device in Galway Bay. Photo credit Aengus McMahon Tá gléas a dearadh in Éirinn chun leictreachas a ghiniúint ó chumhacht toinne an aigéin i ndiaidh céim eile a chur de i dtreo an ollchumais atá ar fáil sa mhargadh fuinneamh aigéin a shaothrú.

Thug an chuideachta Éireannach, Sea Power Ltd., clár tástála ar chumas teacht slán ón ngeimhreadh chun críche ar a ngléas fuinneamh toinne fréamhshamhla ag Láithreán Tástála Fuinnimh In-Athnuaite agus Mhuirí Chuan na Gaillimhe a rinne coincheap na giniúna leictreachais ó chumhacht toinne ag an láithreán tástála a chruthú. Sa tseachtain amach romhainn, bainfear an gléas ón láithreán tástála agus tabharfar ar ais é isteach i nDugaí na Gaillimhe.

Dul chun cinn suntasach é seo don tionscadal atá ar siúl le hocht mbliana anuas, a bhí ina chomhoibriú idir Sea Power Ltd., SmartBay Ireland, Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (an SEAI) agus Foras na Mara. I ndiaidh tástáil rathúil ar scála beag, lean an chuideachta ar aghaidh ag tabhairt faoi thástáil ar an gceathrú scála sa mhuir fhairsing i gCuan na Gaillimhe den chéad uair i nDeireadh Fómhair na bliana seo caite.

Is éard a dhéanfaidh gléasanna tonnfhuinnimh, ar nós Ardán Sea Power, i ndeireadh na dála ná leas a bhaint as ollchumhacht na dtonn amach ó chósta na hÉireann. Mar gheall ar an rath a bhí ar Sea Power ar muir, is mó seans a rachaidh na luaíochtaí borrtha, post agus ísealcharbóin amach anseo chun sochair na hÉireann is féidir le fuinneamh aigéin a chruthú do phobail chósta in Iarthar na hÉireann.

Ag caint thar ceann an SEAI, dúirt Declan Meally, Ceann na nEarnálacha atá ag Teacht chun Cinn an méid a leanas: "Ábhar mór spreagtha é teicneolaíochtaí nuálacha fuinneamh aigéin na hÉireann a thabhairt faoi deara agus dul chun cinn á dhéanamh acu trí shaoráidí tástála na tíre. D'fhéadfadh cuideachtaí ar nós Sea Power Ltd an réiteach a sholáthar chun an t-ollchumas fuinnimh in-athnuaite a shaothrú is féidir lenár n-aigéin a sholáthar. Cé go nglacfaidh sé roinnt blianta chun dul chun cinn a dhéanamh sula mbíonn réitigh thráchtála ar fáil, is trí thástáil agus forbairt go bhfuil ceannaireacht á taispeáint ag Éirinn san earnáil seo."

Tugtar cuntas sa Phlean Náisiúnta Forbartha maidir le Fuinneamh In-Athnuaite amach ón gCósta (OREDP) a d'fhaomh an Rialtas in 2014 ar an bhfís agus na spriocanna chun an earnáil fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt in Éirinn. Rinne seo fhéidearthacht chun a mhéid le 50,000 post a bheith cruthaithe in Éirinn faoi 2050. D'fhéadfaí go leor de na poist seo a fhíorú feadh an chósta thiar sna blianta amach romhainn.
Dúirt Peter Heffernan, POF Fhoras na Mara an méid a leanas: "Sárshampla is ea Sea Power Ltd. de chuideachta dhúchasach Éireannach a dhéanann teicneolaíocht úrnua a fhorbairt chun cumhacht an aigéin a shaothrú. I ndiaidh a ngléas a fhorbairt ó roinnt fréamhshamhlacha beagscála éagsúla, is spreagúil a chloisteáil gur éirigh le tástáil na teicneolaíochta seo i gcaitheamh mhíonna an gheimhridh sa mhuir ar cheathrú scála."

Tá an SEAI agus Foras na Mara agus oibriú le chéile chun bonneagar tástála fuinneamh aigéin na hÉireann a fhorbairt, lena n-áirítear saoráidí tástála umair ag Saoráid Náisiúnta Tástála Aigéin Lir i gCorcaigh, an láithreán tástála ar cheathrú scála a bhain toiliú amach i gCuan na Gaillimhe agus an Láithreán Tástála lánscála Fuinnimh Mhuirí an Atlantaigh amach ó chósta Mhaigh Eo.

Tá Láithreán Tástála Fuinnimh In-Athnuaite agus Mhuirí Chuan na Gaillimhe i mbun oibriú ó 2006 ar aghaidh agus tá ceadúnas aige faoi láthair chun oibriú go dtí an 19 Márta 2017. Ar aon dul le Plean Forbartha Fuinnimh In-Athnuaite Amach ón gCósta de chuid an Rialtais, rinne Foras na Mara iarratas in Aibreán 2016 ar léas nua urthrá chun ligean do thástáil a dhéanamh ar réimse níos fairsinge de ghléasanna fuinnimh in-athnuaite mhuirí chun limistéar ceadaithe den chéad scoth a sholáthar do thaighdeoirí agus dóibh siúd a bhfuil baint acu i ngléasanna fuinneamh aigéin a fhorbairt inar féidir leo tiontairí agus teicneolaíochtaí gaolmhara fuinneamh aigéin fréamhshamhla ar cheathrú scála a thástáil agus a thaispeáint go sábháilte. Ní bhfuarthas aon chinntiúchán faoin iarratas seo ón údarás ceadúnaithe go dtí seo.

Bainfear Ardán Sea Power ón láithreán tástála faoin 19 Márta agus ní thabharfar aon tástáil bhreise faoin léas reatha chun críche. Rinneadh plean díchoimisiúnaithe chun stop a chur le gníomhaíochtaí an láithreáin reatha tástála a chomhaontú leis an údarás ceadúnaithe, agus tá sonraí faoi ar fáil ar www.marine.ie. Tá Foras na Mara tiomanta do mhonatóireacht leanúnach a dhéanamh ar an timpeallacht mhuirí laistigh de limistéar an láithreáin tástála a fhad le Meán Fómhair 2017 lena chinntiú nach n-imrítear aon drochthionchar mar gheall ar stop a chur le gníomhaíochtaí tástála.

 

Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI)Marine Institute CRÍOCH

 

Chun teacht ar bhreis faisnéise, déan teagmháil le:

Lisa Fitzpatrick / Sinéad Coyne Foras na Mara
087 225 0871 / 087 947 7090
lisa.fitzpatrick@marine.ie / sinead.coyne@marine.ie