Tíreolaíocht

Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí Tíreolaíochta a bhaineann le cúrsaí mara ar fáil sna snáitheanna seo a leanas:

TíreolaíochtNaíonáin Shóisearacha agus Naíonáin Shinsearacha   

Snáithe: Imshaoil Dhaonna
Snáithaonad: Ag maireachtáil sa phobal áitiúil.
Ár dTránna a Choinneáil Saor ó Bhruscar
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-aithneoidh leanaí an trá mar áit as ar féidir le daoine súgradh agus go molfaidh siad dóigheanna ina bhféadfaí an trá a choinneáil glan sábháilte.

Snáithe: Imshaoil Nádúrtha
Snáithaonad: An tImshaol Nádúrtha Áitiúil.
Gnéithe den Trá Áitiúil a Bhreathnú
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-éireoidh leanaí roinnt gnéithe d’imshaoil nádúrtha, ar nós an chladaigh, atá i ndlúthchóngar na scoile agus go ndéanfaidh siad na gnéithe sin a iniúchadh agus a phlé.

 

Tíreolaíocht. Rang a hAon agus Rang a Dó 

Snáithe: Imshaoil Nádúrtha
Snáithaonad: An tImshaol Nádúrtha Áitiúil.
Logainmneacha in aice an Chladaigh a Bhreathnú agus a Imscrúdú
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh leanaí sainaithint, iniúchadh agus plé ar roinnt mórghnéithe nádúrtha den imshaol áitiúil, lena n-áirítear cladach, inbhear, bánna, cuaisíní, cuanta agus oileáin.

Snáithe: Imshaoil Dhaonna
Snáithaonad: Daoine a Chónaíonn agus a Shaothraíonn sa Cheantar Áitiúil
Foghlaim faoi Aigéaneolaí a oibríonn sa Phobal Áitiúil
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-imscrúdóidh leanaí an obair a dhéanann daoine i láithreacha éagsúla sa dúiche. Éireoidh na daltaí eolach ar an raon oibre difriúla a dhéanann aigéaneolaithe.

 

Tíreolaíocht Rang a Trí agus Rang a Ceathair 

Snáithe: Imshaoil Dhaonna
Snáithaonad: Daoine a chónaíonn agus a shaothraíonn sa cheantar áitiúil agus daoine a chónaíonn agus a shaothraíonn i gceantar codarsnach in Éirinn.
Tionscal na hIascaireachta in Éirinn a Phlé
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh leanaí plé agus imscrúdú, trí staidéir phraiticiúla go háirithe, ar roinnt bheag de na gnáthghníomhaíochtaí eacnamaíocha muirí a dtugann daoine sa dúiche agus i gceantar codarsnach in Éirinn fúthu.

Snáithe: Imshaoil Nádúrtha
Snáithaonad: An tImshaol Nádúrtha Áitiúil
An Ghnáthóg Chladaigh a Léirshamhlú
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh leanaí breathnú agus plé ar dhóigheanna ina dtéann gnéithe den ghnáthóg chladaigh i bhfeidhm ar shaol na bplandaí, ar shaol na n-ainmhithe agus ar shaol na ndaoine.

 

TíreolaíochtRang a Cúig agus Rang a Sé  

Snáithe: Imshaoil Nádúrtha
Snáithaonad: An tImshaol Nádúrtha Áitiúil
Taighde a Dhéanamh ar Chreimeadh Cósta
Is é aidhm an phlean ceachta ná go mbreathnóidh leanaí na naisc idir creimeadh líne an chósta agus an tionchar a bhíonn aige ar ár dtránna agus go bhforbróidh siad tuiscint shimplí orthu sin.

Snáithe: Imshaoil Nádúrtha
Snáithaonad: An t-imshaol nádúrtha áitiúil. Farraigí mo thíre/ Éire.
Céard a dhéanfainn le Críoch Mhara na hÉireann?
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhfoghlaimeoidh na leanaí faoi mhéid chríoch mhara na hÉireann agus faoin léarscáil dá ngairtear ‘Fíorléarscáil na hÉireann’ de ghnáth. Foghlaimeoidh na leanaí conas aigéin agus farraigí na hÉireann a aithint. Forbróidh siad tuiscint freisin ar an tábhacht a bhaineann le bheith ag obair in earnáil na mara.
*Tabhair faoi deara: Is féidir na gníomhaíochtaí atá ar áireamh sa phlean ceachta seo a dhéanamh thar chúrsa staidéir.

Snáithe: Imshaoil Dhaonna
Snáithaonad: Ag maireachtáil sa phobal áitiúil.
Céard a dhéanfainn le mo Chladach Áitiúil
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-aithneoidh leanaí an trá mar áit as ar féidir le daoine taitneamh a bhaint. Trí obair thionscadail, cruthóidh na daltaí feachtas cárta poist ar mhaithe le feasacht a ardú agus bealaí ina bhféadfaí an trá a choinneáil glan slán a mholadh.
*Tabhair faoi deara: Is féidir na gníomhaíochtaí atá ar áireamh sa phlean ceachta seo a dhéanamh thar chúrsa staidéir. 

Snáithe: Feasacht agus Cúram Imshaoil
Snáithaonad: Feasacht imshaoil, Ag tabhairt aire don imshaol
Explorers: Cúram dár nAigéan – Clár Gnímh
Is é sprioc an cheachta tuiscint níos doimhne a thabhairt do pháistí ar an tionchar a bhíonn ag an aigéan orthu agus ar a dtionchar féin ar an aigéan. Tá sé d’aidhm ag an gceacht treoir a thabhairt do pháistí trí straitéis a leagan amach le cuidiú leis an duine aonair agus le pobail ag an leibhéal áitiúil, náisiúnta agus domhanda aire a thabhairt don timpeallacht mhuirí.