Matamaitic

Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí Matamaitice a bhaineann le cúrsaí mara ar fáil sna snáitheanna seo a leanas:

MatamaiticRang a Trí agus Rang a Ceathair

Snáithe: Tomhais
Snáithaonad: Fad
Faid Éisc a Thomhas, a Mheas agus a Chur i gComparáid
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas leanaí cruthanna rialta agus cruthanna neamhrialta amhail cruthanna éisc a thomhas, a mheas agus a chur i gcomparáid ach úsáid a bhaint as foirmeacha caighdeánacha tomhais agus as foirmeacha neamhchaighdeánacha tomhais.

Snáithe: Tomhais
Snáithaonad: Am
Amchlár Éiricín agus í ar obair ar an Soitheach Taighde Celtic Explorer
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas leanaí an coincheap um imeacht ama a chomhdhlúthú. Réiteoidh na leanaí tascanna praiticiúla a chuimsíonn uaireanta agus nóiméid a shuimiú agus a dhealú ach úsáid a bhaint as sceideal oibre ar an RV Celtic Explorer, an soitheach taighde.

Snáithe: Tomhais
Snáithaonad: Fad
Soithí Taighde agus míreanna mara eile na hÉireann a thomhas
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh leanaí meas, tomhas agus thaifeadadh ar fhad, airde agus imlíne na míreanna roghnaithe, lena n-áirítear míreanna a bhaineann le cúrsaí mara agus soithí taighde mara na hÉireann.

Snáithe: Sonraí
Snáithaonad: Sonraí a Léiriú agus a Léirmhíniú
Na sonraí ó thuras iascaireachta Shomhairle a léirmhíniú agus a léiriú
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas leanaí cruthanna rialta agus cruthanna neamhrialta amhail cruthanna éisc a thomhas, a mheas agus a chur i gcomparáid ach úsáid a bhaint as foirmeacha caighdeánacha tomhais agus as foirmeacha neamhchaighdeánacha tomhais.

 

MatamaiticRang a Cúig agus Rang a Sé

Snáithe: Ailgéabar
Snáithaonad: Uimhreacha Treocha
Doimhneachtaí an Aigéin a Thaifeadadh
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí uimhreacha deimhneacha agus uimhreacha diúltacha a shainaithint agus a thaifeadadh ar an uimhirlíne. Úsáidtear doimhneachtaí an Aigéin agus Fíorléarscáil na hÉireann (lena léirítear críoch mhara na hÉireann) mar shamplaí.

Snáithe: Ailgéabar
Snáithaonad: Uimhreacha Treocha
Teochtaí Aigéin a Thaifeadadh agus Doimhneachtaí an Aigéin a Thuiscint
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí uimhreacha deimhneacha agus uimhreacha diúltacha a shainaithint agus a thaifeadadh. Úsáidtear doimhneachtaí an Aigéin agus teochtaí Aigéin mar shamplaí.

Snáithe: Ailgéabar
Snáithaonad: Uimhreacha Treocha
Os Cionn agus Faoi Bhun Leibhéal na Farraige - Uimhreacha Treocha a Thaifeadadh
Is é aidhm an phlean ceachta ná go dtuigfidh na leanaí feidhmiú praiticiúil na n-uimhreacha treocha i gcomhthéacs leibhéil na farraige trí phlé agus trí rannpháirtíocht phraiticiúil.

Snáithe: Tomhais
Snáithaonad: Airgead
Ag an Siopa Éisc - Fadhbanna Praiticiúla
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí luach ar airgead a chur i gcomparáid agus a chinneadh trí thascanna agus trí fhadhbanna praiticiúla. Déanfaidh na leanaí fadhbanna praiticiúla airgid a chur i gcomparáid agus a ríomh ag an siopa éisc, lena n-áirítear an ráta pá in aghaidh na huaire agus billí siopadóireachta ach páirt a ghlacadh i rólimirt.

Snáithe: Sonraí
Snáithaonad: Sonraí a Aithint, a Léiriú agus a Léirmhíniú
Staidéar Teochta ar Shamplaí Uisce
Is é aidhm an phlean ceachta ná go dtabharfaidh na leanaí faoi obair mhatamaitice, agus iad ag forbairt scileanna matamaiticiúla agus ag déanamh staidéar ar theocht an tseomra ranga agus ar theocht na samplaí uisce. Éireoidh na daltaí eolach ar theirmiméadair a úsáid agus déanfaidh siad iniúchadh agus forbairt ar choincheapa trí leas a bhaint as scileanna a bhaineann leo seo a leanas: meas agus tomhas; anailísiú; taifeadadh, cumarsáid agus cur in iúl; cur i bhfeidhm agus réiteach fadhbanna; réasúnaíocht; tuiscint agus tabhairt chun cuimhne.

Snáithe: Sonraí
Snáithaonad: Sonraí a Léiriú agus a Léirmhíniú
Sonraí ón gCalafort Iascaireachta a Léirmhíniú
Is é aidhm an phlean ceachta ná go mbeidh na leanaí ábalta treoghraif a léamh agus a léirmhíniú. Déanfaidh na leanaí tacair shonraí shimplí a chur le chéile agus a úsáid agus meáin na dtacar sonraí simplí a fhiosrú agus a ríomh ach úsáid a bhaint as sonraí a bailíodh ó chalafoirt iascaireachta na hÉireann.