Ceol

 Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí Ceoil a bhaineann le cúrsaí mara ar fáil sna snáitheanna seo a leanas:

Ceol Rang na Naíonán Sóisearach agus na Naíonán Sinsearach

Snáithe: Léiriú
Snáithaonad: Tús na litearthachta. Seinm Uirlisí.
Fuaimdhreach Aigéin a Chruthú ach Cnagadh Coirp a Úsáid
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí uirlisí cnagadh coirp a sheinm, agus tuiscint á bhforbairt acu do bhuille, do ré, do luas, do thuinairde, do dhinimic, do chomhdhéanamh agus d’uigeacht.

 

CeolRang a hAon agus Rang a Dó  

Snáithe: Éisteacht agus Freagairt
Snáithaonad: Éisteacht le Ceol agus Freagairt dó.
Éisteacht le Ceol an Aigéin
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí éisteacht le gearrphíosa neamhchoitianta ceoil nó le sleachta as píosa cumadóireachta.

 

CeolRang a Trí agus Rang a Ceathair 

Snáithe: Cumadóireacht
Snáithaonad: Tobchumadh agus Cruthú. Píosaí cumadóireachta a phlé.
Éisteacht le Cnagadh atá ag gabháil le hAmhráin na Farraige agus é a Chruthú
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí píosaí simplí ceoil a thaispeánann feasacht fhorásach ar ghnéithe an cheoil. Ba chóir go gcuirfí ar chumas an linbh cur síos a dhéanamh ar a s(h)aothar féin agus saothar leanaí eile agus iad a phlé.

 

CeolRang a Cúig agus Rang a Sé

Snáithe: Léiriú
Snáithaonad: Amhránaíocht
Éisteacht le Ceol na Mara agus é a Léiriú
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí:
(1) amhrán amháin nó an dá amhrán, a chantar ar bhonn aonair nó mar amhráin i bpáirt, a léiriú mar chuid de ghrúpa.
(2) ostinato rithimeach (patrún a chnagadh arís agus arís eile) a léiriú chun na hamhráin a thionlacan.