Bliain faoi Athbhreithniú 2022 foilsithe ag Foras na Mara

19ú Aibreán, 2023: D'fhoilsigh Foras na Mara a Bliain in Athbhreithniú 2022 inniu, léargas ar chuid de bhuaicphointí iomadúla na heagraíochta le linn bliain dhearfach tháirgiúil.

Cuireann an foilseachán 24 leathanach príomhéachtaí i láthair ar fud na hInstitiúide i rith na bliana, mar aon le rogha de phríomhfhíricí, figiúirí agus grianghraif.

Dúirt an Dr Paul Connolly, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara: "Is léiriú iad fairsinge agus caighdeán ghníomhaíochtaí na hInstitiúide ar thiomantas agus ar nuálaíocht ár muintire de réir mar a oibríonn Foras na Mara chun eolas aigéin a chur ar fáil a thugann eolas agus spreagadh do dhaoine, do bheartas agus do phláinéad.  Ní raibh an spiorad comhoibritheach seo níos soiléire in áit ar bith ná mar a bhí sa chloch mhíle mhór a baineadh amach in 2022, nuair a seoladh ár soitheach taighde mara náisiúnta nua, an RV Tom Crean".

Tógadh agus seachadadh an t-árthach úrscothach, an RV Tom Crean, ar sceideal, agus ar bhuiséad. Éacht iontach a bhí ann nuair a luann duine gur tógadh go hiomlán é le linn na paindéime Covid-19 a bhí dúshlánach agus síorathraitheach.

I measc na mbuaicphointí eile a cuireadh i láthair in Athbhreithniú na Bliana 2022 tá an chomhairle agus na seirbhísí eolaíochta leanúnacha a chuirtear ar fáil don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus ranna rialtais, gníomhaireachtaí agus páirtithe leasmhara eile, lena n-áirítear an pobal.   Tá na seirbhísí sin riachtanach chun geilleagar inbhuanaithe aigéin a bhaint amach, chun ár n-éiceachórais mhuirí a chosaint agus a bhainistiú, agus chun oibleagáidí an Aontais a chomhlíonadh.

Rinne an Institiúid 4,164km2 de ghrinneall na farraige a mhapáil sa Mhuir Cheilteach in 2022 mar chuid den chlár INFOMAR, i gcomhpháirtíocht le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann.

Lean an t-athrú aeráide de bheith ina réimse fócais tábhachtach don Institiúid i rith na bliana, mar d'oibrigh sé le páirtithe leasmhara aeráide chun na seirbhísí aeráide a theastaíonn uathu don fhearann muirí a shainiú, thacaigh sé le hobair i dtuairisciú Gníomhartha Aeráide agus tacaíocht leanúnach do thaighde na hÉireann ar athrú aeráide.

Riar Oifig Maoinithe Taighde na heagraíochta €7.6 milliún in infheistíochtaí taighde nua a bronnadh faoi Chlár Taighde Mara na heagraíochta le linn 2022. Áiríodh leis sin maoiniú long-ama ar na soithí taighde agus ar an bhfeithicil chianoibrithe, agus maoiniú tionscadal taighde leathan agus tioncharach.

I mí Mheán Fómhair 2022, bhí áthas ar Fhoras na Mara páirt a ghlacadh i gComhdháil Bhliantúil Eolaíochta an Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara, a tionóladh i mBaile Átha Cliath, agus cur léi, áit ar tháinig eolaithe mara ceannródaíocha ó gach cearn den domhan le chéile chun taighde eolaíoch a roinnt a thacaíonn le haigéan inbhuanaithe.

I measc na bpríomhimeachtaí agus na bpríomhthionscnamh eile i rith na bliana bhí cuairt Uachtarán na Portaingéile, Marcelo Rebelo de Sousa, agus Uachtarán na hÉireann, Michael D Higgins, ar an RV Tom Crean nuachoimisiúnaithe, seoladh an chláir Our Shared Ocean, ag cur Stocleabhar 2022 i láthair an Rialtais agus ag táirgeadh an chéad Treochlár um Ghníomhú ar son na hAeráide de chuid na hInstitiúide (ina leagtar amach conas a oibreoidh an Institiúid chun a spriocanna inbhuanaitheachta agus laghdaithe fuinnimh a bhaint amach).  Bhí bród ar an Institiúid freisin a Plean Comhionannais, Éagsúlacht agus Cuimsiú a fhoilsiú in 2022 agus rinne sí dul chun cinn ar an obair ar a Plean Straitéiseach nua, atá le foilsiú i mbliana.

Athbhreithní ar an mBliain 2022

CRÍOCH

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

Sinéad Coyne, Foras na Mara e. sinead.coyne@marine.ie m. +353 (0)87 947 7090

Sheila Byrnes, Foras na Mara e. sheila.byrnes@marine.ie m. +353 (0)87 815 5271