Foras na Mara straitéis nua cúig bliana

Seolann Foras na Mara straitéis nua cúig bliana le haghaidh a thabhairt ar spriocanna beartais náisiúnta agus AE i dtáirgeadh inbhuanaithe bia mara, eolaíocht agus bainistíocht aigéin, an comhshaol agus bithéagsúlacht, iompar muirí, fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta agus gníomhú ar son na haeráide.

Charlie McConalogue TD, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara agus Dochtúir John Killeen, Cathaoirleach Fhoras na Mara26th Bealtaine, 2023: Sheol Foras na Mara a straitéis chorparáideach nua cúig bliana (2023 -2027) ina leagtar amach ocht dtosaíocht straitéiseacha a dhíríonn ar eolas, comhairle agus seirbhísí na hInstitiúide a athrú ó bhonn chun leasa daoine, beartais agus pláinéid.

Leagtar amach in Eolas faoin Aigéan a Mhúsclaíonn Feasacht agus a Spreagann Fiosracht treochlár le hÉirinn a chumas chun spriocanna beartais náisiúnta agus AE a bhaint amach maidir le táirgeadh bia mara inbhuanaithe, eolaíocht agus bainistíocht aigéin, an comhshaol agus bithéagsúlacht, iompar muirí, fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta agus gníomhú ar son na haeráide.

Ag labhairt dó inniu, chuir Charlie McConalogue TD, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, fáilte roimh straitéis nua Fhoras na Mara agus dúirt sé go bhfuil todhchaí na hÉireann “ag brath ar aigéan sláintiúil inbhuanaithe ”.

“Mar aon leis an gcuid eile den domhan, tá Éire in uair na cinniúna ina mbuaileann an dúshlán leis an deis i dtaighde agus eolas muirí. Mar sin féin, faoi mhaoirseacht Fhoras na Mara, táim muiníneach gur féidir linn ár mbealach a dhéanamh tríd an gcéad tréimhse athraithe eile le chéile. Tá mo Roinnse tiomanta d'infheistíocht leanúnach a dhéanamh i dtaighde eolaíochta muirí, i gcomhoibriú idirnáisiúnta agus in acmhainn scileanna a fhorbairt san earnáil seo atá ag teacht chun cinn.

“Is luamhán bunúsach nuálaíochta í an teicneolaíocht, agus tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil claochlú digiteach na n-aigéan ina phríomhthosaíocht sa straitéis seo. Bíodh gur téamaí iad leathnú agus fás, is cinnte go bhfuil an fócas inbhuanaitheacht. Tá Foras na Mara agus an rialtas seo ag obair i dtreo geilleagar gorm atá neodrach ó thaobh na haeráide de agus atá bunaithe ar eolas ar son na hÉireann ,” a dúirt an tAire McConalogue.

Is tréimhse ríthábhachtach í an tréimhse suas go 2030 don chine daonna chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda, lena n-áirítear slándáil bia agus fuinnimh a chur chun cinn, dícharbónú, agus athrú aeráide a laghdú agus oiriúnú dó. Forbraíodh an straitéis sa chomhthéacs seo agus ailíníonn sí leis na tosaíochtaí atá leagtha amach i nDeich mbliana na Náisiún Aontaithe um an Eolaíocht Aigéin ar mhaithe leis an bhForbairt Inbhuanaithe, ag aithint ról riachtanach eolaíocht aigéin chun réitigh a fháil ar na dúshláin chasta dhomhanda seo.

Dúirt an Dochtúir John Killeen, Cathaoirleach Fhoras na Mara, “Tá obair Fhoras na Mara ag croílár an chaoi a ndéanaimid ár mbealadh trí na dúshláin mhóra atá roimh an tsochaí maidir le slándáil bia, an aeráid agus fuinneamh:

“Leagtar amach inár straitéis chorparáideach nua clár oibre uaillmhianach d'fhorbairt na hInstitiúide agus dá soláthar seirbhíse don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus do phríomhchliaint ar bhealach a chuireann bonn eolais faoi bheartas an Rialtais agus a spreagann páirtithe leasmhara agus an tsochaí chun ár gceantar agus ár n-acmhainní muirí a thuiscint, luach a fhágáil orthu, a chosaint agus a fhorbairt ."

Tacaíonn Eolas faoin Aigéan a Mhúsclaíonn Feasacht agus a Spreagann Fiosracht le todhchaí inbhuanaithe do chomhshaol muirí agus do gheilleagar gorm na hÉireann, agus cuireann sé ar chumas na hInstitiúide aghaidh a thabhairt ar dhúshláin nua agus glacadh le deiseanna nua ag an am céanna.

Ocht réimse tosaíochta

Cuimsíonn gach ceann de na hocht réimse tosaíochta straitéiseacha uaillmhian atá sainithe go soiléir mar aon le sraith spriocdhírithe torthaí (Féach thíos):

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha

Eolas faoin Aigéan a Mhúsclaíonn Feasacht agus a Spreagann Fiosracht bunaithe ar ocht dtosaíocht straitéiseacha.
 

Tosaíocht Straitéiseach

Ár nUaillmhian

 

 

Ár gCuid Eolais, Comhairle agus Seirbhísí a Athrú ó Bhonn

Cinnteoimid go mbeidh an t-eolas, an chomhairle agus na seirbhísí iontaofa agus saineolacha atá á gcur ar fáil againn don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don earnáil mhara agus mhuirí, á bhforbairt. Athróimid ó bhonn ár seirbhísí digiteacha chun bonn eolais níos fearr a sholáthar do cheapadh beartais, rialachán agus bainistíocht agus fás inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann.

 

 

Dúshláin Aeráide, Bhithéagsúlachta agus Slándála Bia Mara a Shárú

Cuirfimid ar bhealach suntasach lenár n-acmhainn gealltanais agus spriocanna náisiúnta agus idirnáisiúnta aeráide agus bithéagsúlachta agus slándála bia mara a chomhlíonadh. Déanfar é sin trí chur le bailiú sonraí, cláir shamhaltaithe, faireacháin agus thaighde i gcomhar le comhpháirtithe áitiúla, náisiúnta agus AE/Atlantacha.

 

 

Tionchar a Imirt trí Thaighde & Nuálaíocht

Cuirfimid lenár gcumas taighde agus lenár ngníomhaíochtaí náisiúnta comhordúcháin, poiblíochta agus maoinithe a bhaineann le taighde agus nuálaíocht mara. Feabhsóimid ár gcumas ceannaireachta agus ár gcomhpháirtíochtaí san earnáil taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaithe le tacú le barr feabhais taighde, tairbhe a bhaint as deiseanna maoinithe suntasacha agus dlús a chur le tosaíochtaí náisiúnta beartais agus forbartha.

 

 

Claochlú Digiteach an Aigéin a Threorú

Beidh ról ceannaireachta againn i gclaochlú digiteach na hÉireann agus na hEorpa trí shamhail dhigiteach den aigéan a fhorbairt (Cúpla Digiteach an Aigéin d'Éirinn) chun dlús a chur lenár n-eolas, comhairle agus seirbhísí. Bainfimid tairbhe as teicneolaíochtaí cosúil le ríomhaireacht ardleibhéil agus néalseirbhísí, comhoibriú agus sreafaí oibre digiteacha, anailísíocht sonraí agus intleacht shaorga, a bhfuil scileanna digiteacha, nascacht sonraí agus cibearshlándáil ag tacú leo.

 

 

Tacú le Geilleagar Gorm na hÉireann

Tacóimid le forbairt thionscal mara agus muirí na hÉireann, cumasóimid fás agus an t-aistriú riachtanach chuig geilleagar gorm aeráidneodrach, eolasbhunaithe. Soláthróimid seirbhísí forbartha muirí a bheidh dírithe ar chuanta, loingseoireacht agus seirbhísí gaolmhara agus feabhsóimid ár gcumas agus ár n-acmhainn chomh fada is a bhaineann le socheacnamaíocht mhuirí, agus cumasóimid creat anailíse stuama chun beartais forbartha agus pleanáil chomhtháite mhara agus mhuirí a threorú.

 

 

Tacú lenár bhFoireann Barr Feabhais a Bhaint Amach

Cruthóimid áit oibre ina mbeidh deis ag comhaltaí foirne atá dinimiciúil, éagsúil, spreagtha agus a bhfuil meas orthu, seirbhís ar ardchaighdeán a sholáthar. Beidh sé seo bunaithe ar chultúr ina dtacaítear le comhoibriú, folláine, nuálaíocht agus forbairt leanúnach, ar bhealach atá ailínithe lenár bhfís agus misean, agus a bheidh á chumasú trínár luachanna a thabhairt chun beochta.

 

 

Ár nEagraíocht Tiomanta don Inbhuanaitheacht

Beimid ag obair ar mhaithe leis an timpeallacht nádúrtha agus cuirfidh gach gné dár gcuid oibre ar bhealach dearfach leis an tsochaí. Beidh ról lárnach ag inbhuanaitheacht inár gcuid oibre agus glacfar léi mar threoirphrionsabal dár n-eagraíocht, dár dtaighde, dár gcomhairle eolaíochta agus dár seirbhísí forbartha geilleagracha. Trí bhonneagar taighde úrscothach, sonraí agus seirbhísí digiteacha, cuirfimid ar chumas an phobail eolaíochta cur le Clár Oibre Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus Deich mBliana na Náisiún Aontaithe um an Eolaíocht Aigéin ar mhaithe leis an bhForbairt Inbhuanaithe.

 

 

Ár bPáirtithe Leasmhara agus Sochaí a Spreagadh

Rachaimid i mbun plé agus cumarsáide lenár bpáirtithe leasmhara agus leis an tsochaí go ginearálta ar bhealach nuálach, spriocdhírithe agus straitéiseach. Ar an tslí sin, éireoidh linn eolas maidir leis an obair atá á déanamh againn a roinnt agus aird a tharraingt ar ról agus ar luach an aigéin chun spéis a mhúscailt agus chun tacaíocht a sholáthar chun déileáil le dúshláin agus deiseanna a bhaineann leis an aigéan.

 
Forbraíodh an straitéis nua i ndlúthchomhairle le páirtithe leasmhara an Rialtais, tionscail agus na sochaí sibhialta agus gabhaimid buíochas leo as a n-ionchur luachmhar.

Íoslódáil Eolas faoin Aigéan a Mhúsclaíonn Feasacht agus a Spreagann Fiosracht ar fáil anseo.

CRÍOCH

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:
Sinéad Coyne, Foras na Mara r-phost. sinead.coyne@marine.ie   teil. +353 (0) 87 947 7090
Sheila Byrnes, Foras na Mara r-phost. sheila.byrnes@marine.ie    teil. +353 (0)87 815 5271

Nótaí don Eagarthóir:
Foras na Mara

Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht stáit atá freagrach as taighde mara, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht in Éirinn. Soláthraíonn sé raon seirbhísí eolaíochta, comhairleacha agus forbartha eacnamaíochta don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a threoraíonn ceapadh beartais, rialáil agus bainistíocht agus fás inbhuanaithe acmhainní mara na hÉireann. www.marine.ie