Nuashonraíonn Institiúid na Mara Eolas Comhshaoil d’iarratas ar léas Imeall Trá

Nuashonraíonn Institiúid na Mara Eolas Comhshaoil d’iarratas ar léas Imeall Trá

12 Samhain, 2020: Ar iarratas ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, d'fhoilsigh Foras na Mara Eolas Comhshaoil nuashonraithe mar chuid dá léas imeall trá bunaidh le haghaidh Láithreán Tástála Fuinnimh Mara agus Fuinnimh In-athnuaite ag An Spidéal, Contae na Gaillimhe. Beidh an tEolas Comhshaoil ar fáil ag Stáisiún Gardaí Bóthar na Trá, Bóthar na Trá, Cathair na Gaillimhe (24 uair an chloig) agus ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh, H91 H6KX. (09.00 go 16.00 Dé Luain – Dé hAoine). Beidh an t-ábhar ar fáil fresin ar láithreán gréasáin na Roinne:
https://www.housing.gov.ie/planning/foreshore/applications/marine-institute-spiddal

Mairfidh an tréimhse comhairliúcháin ar feadh 30 lá go dtí am scoir gnó an 11 Nollaig 2020. Ba cheart d'aon duine ar mian leo aighneacht a dhéanamh maidir le deonú an léasa a iarrtar é a dhéanamh i scríbhinn, ag tabhairt cúiseanna, faoi am scoir gnó ar an 11 Nollaig (ag lua tagairt: FS 006566), chuig an tAonad Imeall Trá, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman Y35 AP90 nó foreshore@housing.gov.ie.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le do thoil le:
Sinéad Coyne e. sinead.coyne@marine.ie m. +353 (0)87 947 7090

_____________________________________

Marine Institute publishes updated Environmental Information for Foreshore lease application

12 November, 2020: At the request of the Department of Housing, Local Government and Heritage, the Marine Institute has published updated Environmental Information as part of their original foreshore lease application for the proposed Galway Bay Marine and Renewable Energy Test Site at Spiddal, Co. Galway. The Environmental Information is available at Salthill Garda Station, Salthill, Galway City (24 hours) and at Galway County Council, Áras an Chontae, Prospect Hill, Galway, H91 H6KX. (09.00 to 16.00 hours Monday – Friday). The material is also available on the Department's website:
https://www.housing.gov.ie/planning/foreshore/applications/marine-institute-spiddal

The period of consultation will run for 30 days until close of business on December 11th 2020. Any person who wishes to make a submission in respect of the grant of the lease sought should do so in writing, giving reasons, by close of business on December 11th (quoting ref: FS 006566), to the Foreshore Unit, Department of Housing, Local Government and Heritage, Newtown Road, Wexford Y35 AP90 or foreshore@housing.gov.ie.

ENDS

For further information please contact:
Sinéad Coyne e. sinead.coyne@marine.ie m. +353 (0)87 947 7090