Tugtar cuireadh do mhic léinn cur isteach ar Chlár Scoláireachta Sparánachta Samhraidh Fhoras na Mara

Iarratais ar Chlár Sparánachta Fhoras na Mara.Leanann Foras na Mara ag infheistiú sa chéad ghlúin eile de ghairmithe aigéin, trí Chlár Scoláireachta Sparánachta Samhraidh 2023, a chuireann taithí oibre ar fáil do mhic léinn tríú leibhéal thar roinnt réimsí mara.

Tá an Clár Scoláireachta Sparánachta ar siúl le breis agus 30 bliain, ag soláthar forbairt ghairme luachmhar agus tacaíocht, agus ag spreagadh an chéad ghlúin eile d’eolaithe mara agus saineolaithe aigéin. Tugann an clár na scileanna do mhic léinn le bheith ina gceannairí aigéin agus ina seaimpíní mara don todhchaí.  

Dúirt an Dr Paul Connolly, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara, “Tugann ár gClár Scoláireachta Sparánachta Samhraidh deis do mhic léinn fochéime oibriú lenár bhfoireann chumasach ar raon leathan tionscadal mara. Neartaíonn an taithí a gcuid scileanna agus eolas ar earnáil mhuirí agus mhuirí na hÉireann. Cuidíonn an clár freisin le mic léinn cinntí eolasacha a dhéanamh go luath ina gcuid staidéir ar na bealaí a d'fhéadfadh siad a leanúint ina ngairmeacha mara. Nuair a bhí mé i mo fhochéimí, rinne mé trí Sparánachtaí Samhraidh agus fuair mé eolas ar mo threo gairme agus gur fhorbair mé mo líonra.”

Tá Foras na Mara tiomanta do thacú le cultúr ardfheidhmíochta arna thiomáint ag ár ndaoine, a bhfuil a gcuid scileanna, taithí agus paisean don mhuir lárnach don obair a dhéanaimid ar son an rialtais agus páirtithe leasmhara eile. Mar sin cuireann an clár deis uathúil ar fáil d’fhochéimithe bualadh le mic léinn eile ó choláistí tríú leibhéal eile chomh maith le hobair le saineolaithe ó Fhoras na Mara agus líonraí nua a thógáil san earnáil mhuirí agus mhuirí.  

Tá an Clár Scoláireachta Sparánachta dírithe ar fhochéimithe Ollscoileanna, Institiúidí Teicneolaíochta agus Institiúidí Náisiúnta Ardoideachais, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Chun páirt a ghlacadh sa chlár, caithfidh mic léinn fochéime dhá bhliain staidéir a bheith críochnaithe acu i ndisciplín ábhartha faoi thús mhí an Mheithimh 2023.

Oibreoidh na hiarrthóirí rathúla go lánaimseartha le foireann Fhoras na Mara i réimsí spreagúla amhail monatóireacht ar Iascach Mara agus Fionnuisce, an Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide, SmartBay, INFOMAR, Aonad Sláinte Éisc, Airgeadas, Athfhoirgniú sonraí stairiúla, Acmhainní daonna, Aigéaneolaíocht, Bonneagar Mara, Ealaín agus Eolaíocht a Nascadh agus Cumarsáid Mhara. Tá na sparánachtaí bunaithe ar ár n-áiseanna in Órán Mór, Gaillimh agus Baile Uí Fhiacháin Co. Maigh Eo.

Chun iarratas a dhéanamh ar Chlár Sparánachta 2023:
•    Féach le do thoil ar na teidil sparánachtaí atá ar fáil ar www.marine.ie   
•    Roghnaigh an dá phost sparánachta is mó spéise duit agus in ord tosaíochta
•    Comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne agus cuir isteach de réir na dtreoracha  
•    Is é an Spriocdháta d’Iarratais ná Dé hAoine 24ú Feabhra 2023

Foirm iarratais ar líne: https://forms.office.com/r/ZDJbrkS4kY