Béarla

Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí Béarla a bhaineann le cúrsaí mara ar fáil sna snáitheanna seo a leanas:

BéarlaRang na Naíonán Sóisearach agus na Naíonán Sinsearach 

Snáithe: Teanga Bhéil
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Cluiche ‘Malartú Aigéin’ agus ‘Vo-back-ulary’ a bhaineann le Cúrsaí Mara
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh na leanaí orduithe simplí ó bhéal a eispéiriú, a aithint agus a leanúint agus iad ag glacadh páirt i gcluichí a bhaineann le hainmhithe mara.

Snáithe: Léitheoireacht
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Feicim Aigéan inár Rang le mo Shúilín Beag Cinn - Foghlaim faoi ainmhithe mara Éireannacha
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhforbróidh na leanaí spéis in ainmhithe mara agus cumas chun smaoineamh fúthu trí scéalta agus trí chluichí. Beidh na leanaí ábalta teagmhais agus torthaí le teacht i scéalta a thuar.

 

BéarlaRang a hAon agus Rang a Dó 

Snáithe: Teanga Bhéil
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Fuaimdhreacha agus an Mhuir Mhór Ghorm
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhforbróidh na leanaí glacacht le teanga ach éisteacht le scéalta agus freagairt dóibh; éisteacht le scéalta agus freagairt dóibh; éisteacht le fuaimeanna agus freagairt dóibh; agus gothaí agus gluaiseacht a úsáid chun an bhrí lena bhfuil sé/sí ag rá a leathnú.

Snáithe: Léitheoireacht
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Mo Scéal Báid - Gníomhaíochtaí Léitheoireachta
Is é aidhm an phlean ceachta ná go leanfaidh na leanaí ar aghaidh ag eispéiriú phróiseas na léitheoireachta agus é múnlaithe trí ghlacacht le teanga. Glacfaidh na leanaí páirt i ngníomhaíochtaí léitheoireachta i gcomhpháirt freisin.

 

BéarlaRang a Trí agus Rang a Ceathair 

Snáithe: Teanga Bhéil
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Teilifís na Mara agus Tuairisciú ar Thruailliú na Mara
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhfoghlaimeoidh na leanaí conas eochaircheisteanna meán a úsáid: Cé? Céard? Cén áit? Cén uair? Cén fáth? Conas? Pléifidh na leanaí cúis agus éifeacht i dtaca leis na próisis agus na teagmhais agus tuarfaidh siad torthaí féideartha. Chomh maith leis sin, pléifidh siad freagairtí do smaointe trí dhrámaíocht ar ala na huaire. 

Snáithe: Léitheoireacht
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Díospóireachtaí meascán mearaí ar Iascach Ronnach na hÉireann
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhforbróidh na leanaí a scileanna léitheoireachta agus iad ag foghlaim faoi Iascach Ronnach na hÉireann. Foghlaimeoidh na leanaí sruthléamh, sracfhéachaint, breacadh nótaí agus achoimriú. Pléifidh na leanaí téacsanna neamhfhicsin le haghaidh cuspóirí éagsúla. Beidh an deis acu freisin úsáid a bhaint as teicnící aisghabhála faisnéise i suíomhanna traschuraclaim.

BéarlaRang a Cúig agus Rang a Sé 

Snáithe: Teanga Bhéil
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Díospóireacht an Fhuinnimh
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhforbróidh na leanaí cumais chognaíocha i smaointe a cheapadh agus go bpléifidh siad saincheisteanna mórimní a bhaineann le fuinneamh. Déanfaidh na daltaí údar a thabhairt le tuairimí nó dearcthaí ar leith a d’fhorbair siad agus iad a chosaint agus féachfaidh siad le háitiú ar dhaltaí eile tacú le barúil ar leith. 

Snáithe: Léitheoireacht
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Bruscar na Mara agus Cad atá sa Nuacht
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bpléifidh na leanaí spéiseanna nua agus dearcthaí nua ach léamh faoin tionchar atá ag bruscar na mara. Leanfaidh na daltaí ar aghaidh ag forbairt raon straitéisí tuisceana chun déileáil le hábhair léitheoireachta insinte, léiritheacha agus ionadaíocha. 

Snáithe: Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Uisceadán Explorers – Leabhar Scríbhneoireachta Cruthaithí
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-éireoidh na leanaí feasach ar ainmneacha Béarla agus Gaeilge na n-ainmhithe atá le fáil ar chladach na hÉireann ach cuntas a scríobh faoi na hainmhithe atá le fáil ina n-uisceadán. Chomh maith leis sin, forbróidh na daltaí a scileanna cruthaitheacha ach scéal a scríobh faoi speiceas samhailteach ar tháinig an rang air den chéad uair riamh. Scríobhfaidh na daltaí a scéalta sa rang agus léifidh siad os ard iad os comhair an ranga ina dhiaidh sin. 

Snáithe: Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Filíocht a Scríobh faoi Chladach agus faoi Aigéin na hÉireann
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhfoghlaimeoidh na leanaí faoi na cineálacha difriúla dánta atá ann ach leas a bhaint as struchtúir éagsúla agus as teicnící éagsúla formáidithe. Mar chuid den cheacht seo, léifidh na daltaí dán ar leith, éistfidh siad leis an dán agus forbróidh siad an tuiscint atá acu ar an dán trína bhfreagairt dó a chur in iúl trí phlé. Bainfidh na daltaí úsáid as smaointeoireacht chruthaitheach chun dán a scríobh faoi chladach agus faoi aigéin na hÉireann. Is féidir na dánta a scríobh i mBéarla nó i nGaeilge. 

Snáithe: Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Glacacht le teanga. Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga.
Nuachtlitir a Scríobh faoinár gCladach
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-éireoidh na leanaí feasach ar an bpróiseas a bhaineann le foilseacháin fhoirmiúla scríofa – amhail nuachtáin agus nuachtlitreacha – a chur le chéile. Cuirfidh na daltaí lena stór focal agus lena scileanna scríbhneoireachta ach nuachtlitir ranga faoinár gCladach nó faoinár nAigéan a dhréachtú, a athcheartú, a chur in eagar agus a fhoilsiú. Scríobhfaidh na daltaí rogha scéalta i mBéarla agus i nGaeilge araon.