Stair

Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí Staire a bhaineann le cúrsaí mara ar fáil sna snáitheanna seo a leanas:

History iconRang a Cúig agus Rang a Sé

Snáithe: Scéalaíocht
Snáithaonad: Saol, Sochaí, Obair agus Cultúr san am atá thart. Scéalta as saol daoine a mhair san am atá thart. An saol ag deireadh an 19ú haois agus ag tús an 20ú haois
Cérbh é John Phillip Holland agus Cad iad na Báid a Théann faoi Uisce agus Cad iad na Báid a Shnámhann?
Is é aidhm an cheachta ná tús eolais a thabhairt do na daltaí ar John Phillip Holland, pearsa staire mara a rugadh in Éirinn agus a chuaigh i gcion ar dhearadh na bhfomhuireán.
*Tabhair faoi deara: Is féidir an plean ceachta seo a dhéanamh thar chúrsa staidéir.

Snáithe: Leanúnachas agus Athrú
Snáithaonad: Bia agus Feirmeoireacht
Stair na Feamainne in Éirinn
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhforbróidh na leanaí tuiscint ar an dóigh ar úsáideadh feamainn le haghaidh bia agus feirmeoireachta in Éirinn. Cuirfear an úsáid sin i gcomparáid leis an dóigh ar úsáideadh feamainn mar acmhainn i dtíortha eile freisin.